TAILIEUCHUNG - Bài 6 - Chỉnh sửa dữ liệu bản đồ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thực tập GIS Bài 6 - Chỉnh sửa dữ liệu bản đồ | Hướng dân thực tập GIS Tháng 11 2002 - Bài 6 - Chỉnh sửa dữ liệu bản đồ MapInfo Bài 6 CHÍNH SỬA DỮ LIỆU BẢN ĐỒ TÓM TẮT BÀI THỰC TẬP F Nắm vững phương pháp sửa chữa dữ liệu Cấu trúc thuộc tính đối tượng bản đồ sửa dữ liệu thuộc tính F Phương pháp tạo điểm từ dữ liệu có tọa độ. F Nhập dữ liệu sử dụng các hàm số. KIẾN THỨC LIÊN QUAN c Kiến thức Hệ thống thông tin địa lý-GIS c Những kiến thức qui ước bản đồ. PHẦN LÝ THUYẾT Chỉnh sửa những đối tượng trên bản đồ Khi chúng ta cần phải thay đổi hoặc hiệu chỉnh một số đối tượng trên bản đồ c Chuyển lớp chứa đối tượng cần hiệu chỉnh sang chế độ edit. c Để chỉnh sửa một đối tượng chọn đối tượng đó bằng công cụ select. Nếu đối tượng là đường thẳng thì chọn công cụ định dạng kiểu đường tương tự cho vùng điểm và chữ. c Để xóa đối tượng chọn đối tượng đó và nhấn phím Delete hoặc chọn Clear hoặc Cut từ menu Edit. c Để bật chế độ node tọa độ hướng đối tượng đường khi hiệu chỉnh ấn định những tùy chọn lựa chọn trong Layer Control Display Options. PHẦN THỰC HÀNH Đổi tên và xóa lớp dữ liệu. Table có thể được đổi tên hay xóa Table Maintenance Rename và Table Maintenance Delete. Table đổi tên hay xóa phải được mở. Với lệnh Rename và Delete ảnh hưởng tới tất cả file kết hợp với table dùng lệnh này thích hợp hơn cho việc dùng Windows File Manager chú ý sự khác nhau . Đổi tên hay xoá một raster ảnh table không đổi tên hay xóa file raster ảnh .JPG TIIF BMP nó chỉ đơn thuần xóa hay đổi tên file TAB. Đổi tên table làm ảnh hưởng tới workspases. Mapinfo sẽ nhắc định vị trí table khi nó bắt gặp lỗi không tìm thấy table trong workspases nó hiệu chỉnh file WOR và cập nhập tên table ở vị trí mới. 49 Hướng dân thực tập GIS Tháng 11 2002 - Bài 6 - Chỉnh sửa dữ liệu bản đồ MapInfo Đóng gói Pack Table Khi xóa đối tượng trên bản đồ hay xóa dữ liệu bản ghi trong Browser MapInfo sẽ đánh dấu những đối tượng xóa bằng các bản ghi màu xám không có dữ liệu trong cửa sổ browser. Để xóa những dữ liệu này thực hiện lệnh Table Maintenance Pack .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    27    0    25-07-2021