TAILIEUCHUNG - thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 16

Máy tính số là một bộ máy điện tử xử lý thông tin ở dạng nhị phân. Nó rất phù hợp để tính toán và lưu trữ lượng thông tin lớn. Sơ lược về ứng dụng máy tính trong điều khiển. Máy tính được ứng dụng trong điều khiển quá trình từ giữa thập niên 1950. Các hãng chế tạo máy tính đã cố gắng ứng dụng những ưu điểm của nó vào việc điều khiển các quá trình sản xuất hoá chất và đã đạt được kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, thời điểm đó phần cứng. | Chương 16 Hệ thong điều khiển dùng may tính Máy tính số là một bộ máy điện tử xử lý thông tin ở dạng nhị phán. Nô rất phù hởp đệ tính tôán vá lưu trữ lưởng thông tin lởn. Sở lưởc vệ ứng dung máy tính trông điệu khiển. Máy tính đưởc ứng dung trông điệu khiển quá trình từ giữá tháp niện 1950. Các háng chế táô máy tính đá cô gáng ứng dung những ưu điệm cuá nô váô việc điệu khiện các quá trình sán xuất hôá chất vá đá đát đưởc kết quá tưởng đôi khá quán. Tuy nhiện thởi điệm đô phán cứng cuá máy tính côn đát tiện tôc đô xử ly chám vá cấu táô rát công kệnh. Sáu náy cung vởi sự phát triện mánh mệ cuá ky thuát điện tử các máy tính ngáy cáng nhô hởn vá tôc đô xử ly nhánh hởn giá thánh há giup chô việc ứng dung máy tính trông điệu khiện cô hiệu quá kinh tế vá hấp dán các nhá thiết kế hệ thống điệu khiến. Bện cánh đô ngôn ngữ láp trình chô máy tính cung ngáy cáng phông phu thuán lởi chô các ứng dung điệu khiến. Hôát đông cuá máy tính. created with download the free trial online at professional Cấu tạo của máy tính gom co khôi xử lý trung tâm bộ nhớ vá các khôi váo ra. Bộ xử lý trung tám co chức nâng giám sát vá điều khiển moi hoát đọng bền trong cuá máy tính báng cách thực hiền tuán tự các lềnh đá được lưu trữ trong bo nhớ cuá máy tính. Bo nhớ cung được dung để lưu trữ những giữ liều tám thới trong khi thực hiền chướng trình. Máy tính liền các với các thiết bị bền ngoái như các bo chuyền đoi tín hiều vá các cớ cấu tác đọng thong quá các khối váo rá. Các khối váo rá hoác lá co sán trền hề thong máy tính như các máy in bán phím chuot. hoác lá các mách váo rá đước thiết kế chuyền dung phu hớp cho viềc giáo tiếp với các thiết bị bền ngoái thềo từng ứng dung cu thề. bo chuyền đoi tín hiểu ngo váo Hình . Cấu trúc may tính cơ bản. Khoi váo rá dung đề đưá dữ liều cuá quá trình điều k ền váo bo xử ly trung tám. Bo xử ly trung tám sề xử ly các tín hiều nhán đước thềo chướng trình đá láp sán created with download the free trial online at professional để đưa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN