TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định"

Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định" theo Mẫu số: B03­BH (Ban hành theo quy định số: 1124 ­ TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ tài chính) | Bảo hiểm xã hội Mẫu số: B03-BH . (Ban hành theo quy định số: 1124 - TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ tài chính) BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ Quý :.Năm : Đơn vị tính. STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Trưởng phòng KH-TC Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN