TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Chấp nhận cho cán bộ chuyển công tác"

Quyết định chấp nhận cho cán bộ nhân viên thuyên chuyển công tác | [TÊN ĐƠN VỊ] Số: [SỐ QĐ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc thuyên chuyển công tác [CHỨC DANH] [TÊN CQ]] - Căn cứ vào quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] về việc thành lập [TÊN CQ]; - Xét đơn xin chuyển công tác của Ông (bà) [TÊN]; - Căn cứ vào công văn tiếp nhận [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] của [TÊN CQ]; - Theo đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay chấp thuận cho Ông (bà) [TÊN] đang công tác tại [TÊN CQ] được chuyển công tác đến [TÊN CQ] kể từ ngày [NGÀY]; Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp của Ông (bà) [TÊN] do [TÊN CQ] mới đài thọ theo giấy báo thôi trả lương của [TÊN CQ] cũ; Điều 3. Ông (bà) Chánh văn phòng (Trưởng phòng Hành chính quản trị); Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế toán- tài vụ và Ông (bà) [TÊN] có trách nhiệm thi hành quyết định này. THỦ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3 - Hồ sơ đương sự - Lưu Văn phòng