TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang"

Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang" theo Mẫu số : B06- ­H | Bộ, (Sở) : . Mẫu số : B06 -H Đơn vị : BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ KINH PHÍ QUYẾT TOÁN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG Năm . STT Chỉ tiêu Mã số Tổng I Vật tư hàng hoá tồn kho 1 Số năm trước chuyển sang 01 2 Số sử dụng trong năm 02 . . II Gía trị khối lượng SCL, XDCB hoàn thành Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN