TAILIEUCHUNG - Cơ chế hoạt động của Search

Ranking bởi các thuật toán nằm nagy trong server thuật toán đứng giữa người dùng và data indexing. | VIETNAM SEO CLUB Cơ chế hoạt động của Search >> HOW WORKING? HOW CRAWLING? Crawling qua link trên các site đã index theo chỉ định của meta name Crawling qua Add URL form Crawling qua Ip server reversed, DNS rv Crawling qua full domain search ??? HOW INDEXING? Index càng nhanh càng tốt sau khi crawling, tốc độ phụ thuộc vào độ truth của nơi đặt link. Indexing bổ xung các Internal link sau đó HOW RANKING? Ranking bởi các thuật toán nằm trong server thuật toán đứng giữa người dùng và data indexing. Server thuật toán địa phương nằm riêng biệt Hệ thống ranking instant chưa tích hợp full deep ranking và được full ranking sau khi tích hợp các hệ thống thuật toán full sau một thời gian xác định theo sandbox time/ PageRank change Các hệ thống thuật toán ranking được xử lý thêm qua hệ thống Instant, Note, Bookmarking của thói quen người dùng riêng biệt theo session và cookies (song phương) Hệ thống thuật toán địa phương xử lý ngôn ngữ. Hệ thống SYNC dữ liệu theo các data farm cũng gây ra các .