TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu" Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước"

Biểu mẫu về Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở của Ủy ban nhân dân | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH hoặc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)2 số: __/QĐ-UB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ., ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH1 CỦA ỦY BAN NHÂN V/v Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 2 - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở; - Căn cứ Nghị định số 21/CP ngày 16 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7 của Nghị định 61/CP về mua bán kinh doanh nhà; - Căn cứ quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 3 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động Cách mạng trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở; - Căn cứ Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất; - Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; - Xét tờ trình số :./ ngày. tháng. .năm của Công QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay đồng ý cho Công ty .3 được bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà (căn hộ) như sau : Căn nhà (căn hộ) số : đường (ấp) : phường (xã) : quận (huyện) : Đặc điểm căn nhà (căn hộ) : * Loại nhà : * Cấp nhà : - Trước khi xây dựng : * Số tầng : - Trước khi xây dựng : - Hiện trạng : * Hiện trạng mới : * Tầng số: * Thửa đất số : * Tờ bản đồ số : * diện tích đất ở : m2 * Hình thức sử dụng : - Riêng : m2 - Chung : m2 * Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở : % * Diện tích xây dựng : - Trước khi xây dựng : m2 * Tổng diện tích sử dụng : - Trước khi xây dựng : m2 - Hiện trạng mới : m2 - Hiện trạng mới : m2 Người mua nhà là : Cho Ông : sinh năm : Chứng minh nhân dân số . do : cấp ngàytháng năm Và Bà: sinh năm : Chứng minh nhân dân : cấp năm Với giá bán căn nhà (căn hộ) là : đồng (ghi bằng chữ) : đồng Gồm : Giá nhà ở : đồng Giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng : đồng Điều 2. Công ty 3 có trách nhiệm thực hiện các thủ tục và trình Chủ tịch Uy ban nhân dân .2 ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người mua nhà ở đúng quy định. Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân .2 Công ty .3 và đơn vị ký hợp đồng bán nhà ở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 3 - Lưu CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN. 2