TAILIEUCHUNG - Bài 5 - Nhập dữ liệu địa lý

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thực tập GIS Bài 5 - Nhập dữ liệu địa lý | Hướng dân thực tập GIS - Bài 5 - Nhập dữ liệu địa lý. Bài 5 Nhập dữ liệu địa lý TÓM TẮT BÀI THỰC TẬP F Sử dụng các công cụ vẽ đối tượng point polyline polygon . F Điều khiển hộp thoại Layer Control . F Thay đổi các thuộc tính hình học của đối tượng. F Phân biệt thông tin thuộc tính và thông tin hình học đối tượng. KIẾN THỨC LIÊN QUAN G Cấu trúc dữ liệu vector point line polyline polygon G Cấu trúc các thông tin thuộc tính đối tượng. G Quan hệ giữa các dữ liệu trong CSDL GIS. PHẦN LÝ THUYẾT Khả năng vẽ và chỉnh sửa trong MapInfo cho phép tạo mới sửa chữa các đối tượng trong bản đồ bằng các công cụ từ Drawing Toolbar. Dễ dàng thể hiện các node hướng các đối tượng đường các điểm trọng tâm cho phép nhập và sửa chữa các đối tượng bản đồ. Công cụ vẽ và chỉnh sửa Công cụ vẽ arc Công cụ vẽ Ellipse Công cụ vẽ đường nl Công cụ vẽ vùng A Công cụ vẽ đường 1 1 Công vẽ hình vuông Công cụ vẽ hình vuông góc tròn Công cụ vẽ biểu tượng A Công cụ vẽ chữ Công cụ chọn kiểu chữ Công cụ thêm node Công cụ chọn kiểu đường Công cụ chọn kiểu vùng Công cụ chọn kiểu đối tượng Công cụ thay đổi hình dạng của đối tượng đường và vùng 42 Hướng dân thực tập GIS - Bài 5 - Nhập dữ liệu địa lý. Chuyển lớp sang chế độ chỉnh sửa. Trước khi muốn vẽ lên bất kỳ lớp nào trong MapInfo chúng ta cần phải chuyển lớp đó sang chế độ chỉnh sửa. Công cụ vẽ sẽ mờ khi trong của sổ Map chưa có lớp nào ở chế độ chỉnh sửa. Đối với Cosmetic layer cũng như vậy. Để chuyển sang chế độ edit chọn Layer Control từ menu map hoặc nhấn lên nút Layer Control ở thanh công cụ. Chúng ta cũng có thể chuyển chế độ edit thông qua thanh trạng thái. Nhấn vào hộp Edit và chọn lớp cần chuyển chế độ edit. Chọn none khi không có lớp nào ở chế độ edit Vẽ các đối tượng MapInfo cho chúng ta tạo các đối tượng dễ dàng. Khi một lớp ở chế độ chỉnh sửa chúng ta chọn các công cụ phù hợp để vẽ tham khảo phần các công cụ vẽ và hiệu chỉnh . Chúng ta cũng có thể vẽ trực tiếp lên lớp Cosmetic và sau đó lưu nó sang một lớp khác hoặc một lớp mới .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN