TAILIEUCHUNG - Tài chính doanh nghiệp - Chương 4

Vốn và tài trợ vốn dài hạn của doanh nghiệp -Vốn tài sản dòng tiền trong doanh nghiệp -Các loại vốn trong doanh nghiệp -Các công cụ tài trợ vốn dài hạn cho doanh nghiệp -Chính sách tài trợ vốn dài hạn cho doanh nghiệp | Chương 4 Vốn và tài trợ vốn dài hạn cho doanh nghiệp Vốn và tài trợ vốn dài hạn của doanh nghiệp Vốn, tài sản và dòng tiền trong doanh nghiệp Các loại vốn trong doanh nghiệp Các công cụ tài trợ vốn dài hạn cho doanh nghiệp Chính sách tài trợ vốn dài hạn của doanh nghiệp Vốn, tài sản trong doanh nghiệp Vốn là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản của doanh nghiệp Tiền là vốn khi: - Số lượng tiền phải đủ lớn - Tiền luôn luôn vận động - Được sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm mục đích sinh lời. Tổng số tài sản = Tổng số vốn Dòng tiền trong doanh nghiệp Dòng tiền vào Vốn tự có Vốn đi vay Lợi nhuận không chia Doanh thu Các khoản nợ phải thu Dòng tiền ra Tiền gửi NH Cho vay Chi phí Đầu tư chứng khoán Các khoản nợ phải trả Doanh nghiệp Dòng tiền trong doanh nghiệp Dòng tiền đối trọng Doanh nghiệp Hàng hoá, dịch vụ Tiền (thanh toán ngay) Hàng hoá, dịch vụ Tiền (thanh toán sau) Tài sản tài chính Tiền (đầu tư tài chính ) Dòng tiền đối trọng trực tiếp Dòng tiền đối trọng gián tiếp Dòng tiền đối trọng đa/phi kỳ hạn Dòng tiền trong doanh nghiệp Dòng tiền độc lập Doanh nghiệp Huy động vốn góp Cho vay Vay mượn tiền Nộp thuế Nộp tiền phạt Các loại vốn trong doanh nghiệp Căn cứ vào hình thức sở hữu Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển Căn cứ vào thời gian sử dụng Phân loại theo tính chất sở hữu (nguồn hình thành) Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu (Shareholder s Capital) Là tổng số vốn góp của các chủ sở hữu vào doanh nghiệp = Vốn góp ban đầu + Tăng (giảm) vốn +(-) Vốn góp bổ sung +(-) Giá trị cổ phiếu +(-) Lợi nhuận giữ lại +(-) Đánh giá lại tài sản +(-) Kết quả kinh doanh Phân loại theo tính chất sở hữu (nguồn hình thành) Nợ phải trả Nợ phải trả (Liabilities) -- Là tổng số vốn doanh nghiệp không có quyền sở hữu nhưng có quyền sử dụng. = Vay người thân Vay các tổ chức tín dụng Tín dụng thương mại (vốn chiếm dụng) Các khoản tạm ứng từ khách hàng Các khoản nợ phải trả khác Phân loại theo hình thức sở hữu Hệ số đảm bảo nợ = Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Hệ số

TỪ KHÓA LIÊN QUAN