TAILIEUCHUNG - thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 6

Kết cấu sơ bộ . 1. Trụ đỡ, 2. xy lanh khí nén, 3. Trục vít, 4. Tấm đỡ, 5. Xy lanh khí nén xoay, 6. Đai ốc, 7. Tấm đế, 8. rãnh (cho phép 2 xy lanh dịch chuyển ngang) Hoạt động :Để điều chỉnh khoảng cách từ nắp chai đến bộ phận tạo ma sát gắn ở đầu piston, ta xoay trục vít 3, khi đó cả tấm đỡ 4 sẽ di chuyển lên, xuống tuỳ theo chiều xoay của trục vít. Ngoài ra hai xy lanh cũng có thể dịch chuyển tương đối theo phương ngang. Khi. | Chương 6 Các phương án thiết kế Phương án 1. Hình . Kết cấu sô bộ . 1. Tru đỡ 2. xy lanh khí nén 3. Truc vít 4. Tấm đỡ 5. Xy lanh khí nén xoay 6. Đai Ốc 7. Tấm đế 8. ranh chộ phép 2 xy lanh dịch chuyển ngang Hoạt động Để điều chỉnh khoảng cách từ nắp chai đến bộ phạn tạo ma sát gán ở đáu piston ta xoay trục vít 3 khi đo ca tấm đở 4 sề di chuyển lển xuống tuy thểo chiểu xoay của truc vít. Ngoai ra hai xy lanh cung co thề dịch chuyển tưởng đoi thểo phưởng ngang. Khi cac chai đa đưởc định vị piston xy lanh khí nển 2 sể chuyển đọng đi xuong lam cho ca hể thong xy lanh created with download the free trial online at professional xoay di chuyển xuống đến khi piston của xy lanh 2 di chuyển được mốt khoang xac định thì xy lanh khí nển xoay sể xoay để đống nắp vì khi bố phạn tao ma sat tì vao nap va piston xy lanh 2 tiếp tuc đi xuong lam cho piston cua xy lanh khí nển xoay đi lển dan đến khí nển được cấp vao trong xy lanh nay lam no xoay đay la cấu tao cua loai xy lanh khí nển nay . Ưu nhược điểm Kết cấu cum đong nap nay kha cứng vững tuy nhiển kha cong kểnh va phức tap. Phương an 2 Hình . Kết cấu sô bộ. 1. Tru đỡ 2. tấm đỡ xy lanh đỡ 4. tấm đỡ xy lanh xoay 5. xy lanh xoay 6. bộ phận tạộ ma sat 7. tấm đế 8. rãnh ngang 9. ranh đứng 10. xy lanh khí nén. created with download the free trial online at professional Hoạt động Khi can điều chỉnh vị trí tương đôi giữa các xy lanh xoay ta chỉ can dịch chuyền chung thềô ranh 8 sau đô cô định vị trí cua chung bang bulông. Khi can điều chỉnh khôang cach giữa nắp chai va bô phận taô ma sất ta dịch chuyền tấm đơ 4 thềô ranh 9 nam trền tấm đơ 3 sau đô cô định bang bulông. Khi cấc chai đa đươc định vị pistôn cua xy lanh 10 chuyền đông đi xuống đề tiến hanh đông nap tương tự như phương an trền. Ưu nhươc điềm kết cấu nay kha đơn giản chi phí thấp hơn sô vơi phương an 1 nhưng đô cứng vững không caô bang phương an 1. Dô lực can thiết đề thực hiền qua trình đông nap la không lơn hai xy lanh khí nén xôay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    18    0    16-05-2021