TAILIEUCHUNG - Bài giảng về môn Tài chính doanh nghiệp - Chương 2

Tại sao thời gian lại là nhân tố quan trọng trong quyết định của bạn? Thời gian tạo cho bạn cơ hội từ bỏ tiêu dùng hiện tại để có được tiền lãi trong tương lai. | Chương 2 Giá trị theo thời gian của tiền và những ứng dụng Giá trị theo thời gian của tiền Lãi suất Lãi suất đơn Lãi suất kép ứng dụng xác định giá trị phải trả của khoản vay trả cố định Chắc chắn bạn sẽ chọn, $10,000 hôm nay. Do vậy, bạn có thể nhận thấy Tiền có giá trị theo thời gian!! Tỷ lệ lãi suất Bạn sẽ thích $10,000 hôm nay hơn hay $10,000 trong 5 năm nữa? Thời gian tạo cho bạn cơ hội từ bỏ tiêu dùng hiện tại để có được tiền lãi trong tương lai. Why Time ? Tại sao Thời gian lại là nhân tố quan trọng trong quyết định của bạn? Các loại lãi suất Lãi suất kép Số tiền lãi được tính trên cơ sở số tiền gốc ban đầu gộp với số tiền lãi luỹ kế trước đó. Lãi suất đơn Số tiền lãi chỉ được tính trên số vốn gốc ban đầu với tỷ lệ lãi suất và số kỳ tính lãi cho trước. Công thức xác định lãi suất đơn Công thức SI = P0(i)(n) SI: Số tiền lãi nhận được (Simple Interest) P0: Vốn gốc ban đầu (t=0) i: Tỷ lệ lãi suất n: Số thời kỳ tính lãi SI = P0(i)(n) = $1,000(.07)(2) = $140 Ví dụ tính lãi suất đơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN