TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05c - BH)"

Biểu mẫu: "Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05c - BH)" theo Mẫu số: B05 c­BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính | Bảo hiểm xã hội Mẫu số: B05 c-BH . Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ( B 05 c – BH ) . S TT BHXH Tỉnh, Thành phố Số đã thu kỳ trước chưa nộp về BHXH Việt Nam Điều chỉnh số thu kỳ trước (nếu có) Số đã thu trong kỳ Số đã chuyển BHXH Việt Nam trong kỳ Số còn phải nộp BHXH Việt Nam chuyển kỳ sau Thu BHXH bắt buộc Thu BHXH tự nguyện Thu BHXH bắt buộc Thu BHXH tự nguyện A B 1 2 3 4 5 6 7= 1±2±3+4+5-6 Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Trưởng phòng KH-TC Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN