TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch"

Biểu mẫu về Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH1 Kính gửi : Phòng Công chứng sốthành phố Hồ Chí Minh Họ và tên : Ngày, tháng, năm sinh : Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số : do cấp ngày .tháng năm Địa chỉ thường trú/tạm trú Số điện thoại : Số Fax : Hoặc Tên tổ chức : Địa chỉ đặt trụ sở : Họ tên người đại diện : Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số :. do cấp ngày .tháng .năm Số điện thoại : Số Fax : Nội dung yêu cầu công chứng : Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có : 1. 2. . 3. 4. 5. Tp. Hồ Chí Minh, ngàythángnăm Người nhận phiếu Người yêu cầu công chứng và các giấy tờ nộp kèm theo (Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký và ghi rõ họ và tên) 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố --------------- ------------------------------------------------------------