TAILIEUCHUNG - thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 5

Thùng chứa nắp có nhiệm vụ cấp nắp theo máng dẫn xuống chai, tuy nhiên yêu cầu đặt ra đó là làm sao tất cả các nắp đều ở trạng thái lật úp trước khi được chai lấy đi khi di chuyển. Hình . Bộ phận cấp nắp. 1. Thùng chứa nắp, 2. động cơ, 3. máng dẫn nắp, 4. nắp. Hoạt động : Trong quá trình cấp nắp, động cơ sẽ quay để gạt các nắp, làm các nắp chuyển động trong thùng chứa, do cấu tạo đặc biệt của thùng chứa chỉ cho phép nắp trượt xuống máng dẫn. | Chương 5 Cụm câp nâp Thùng chứa nắp co nhiệm vụ cấp nắp theo máng dẫn xuống chái tụy nhiện yệụ cáù đát ra đo lá lẫm sao tất cá các náp đệụ ở trạng thái lát ùp trước khi được chái lấy đi khi di chuyện. 2 3 Hình . Bộ phận cấp nắp. 1. Thùng chứậ nập 2. động cơ 3. mang dận nập 4. nắp. Hoát đọng Trong quá trình cấp náp đọng cở sệ quáy đệ gát các náp lám các náp chuyện động trong thung chứá do cấu táo đác biệt cuá thung chứá chỉ cho phệp náp trượt xuong máng dán thệo mọt chiều lát ngửá những náp nám up khong thệ thoát xuong máng trượt được vá tiếp tuc chuyện đọng trong thung những náp trong máng trượt được lát up nhở bán kính cong cuá created with n nitroPDF professional download the free trial online at professional máng dẫn các nắp trượt xuống được một phần do trọng lực cUá náp một phán do lực đáy cUá các náp phíá sáu. Các náp khi chuyển động đến cuội máng dán được giữ lái bôi lộ xo đến khi các chái chứá dáu đi quá vá náp được lấy đi. Trộng quá trình động cô quáy các náp được cấp ngáy cáng nhiểu trộng khi lực cuá lộ Xộ giữ ợ cuối máng lá nhộ để đám báộ chái cộ thể kểộ náp đi thểộ má náp khộng bị bát rá dộ lực đán hội cuá lộ Xộ chính vì thế cán phái dừng động cợ khi các náp ợ trộng máng đá đáy tránh lực đáy giữá các náp lợn cộ thể lám bung lộ Xộ giữ. Để biết chính xác khi náộ nển dừng động cợ tá láp một thiết bị cám biến quáng trển máng lát náp nhám phát hiển khi náp đá đáy máng vá kích tín hiểu lám dừng động cợ sáu độ khi náp trộng máng vợi đi cám biến lái cộ nhiểm vu kích động cợ hộát động. Hình . Sơ đồ cấp nắp nắp. download the free trial online at professional created with Một vài phương án cấp nắp Phương án 1 Cấp nàp theo bàn xoáy. Hoát động Các chái được báng tái ván chuyển tơi bán xoay bán xoáy cộ kết cấu tuy theo hình dáng chái khi chái đá váo vị trí do bán xoáy chuyển đọng lám chái di chuyển sáng vị trí 2 trong luc náy các chái phíá sáu tiếp tuc tiến váo bán xoáy tái vị trí 2 chái được cấp náp sáu đo chái được chuyển sáng các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN