TAILIEUCHUNG - Tài chính doanh nghiệp - Chương 1

Tài chính doanh nghiệp là sự vận động của các nguồn tài chính, tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ (quỹ tài chính doanh nghiệp) nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh nhất định. | Tài chính doanh nghiệp Fundamentals of Corporate Finance Chương 1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp An Overview of Corporate Finance Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp là gì? Các loại hình doanh nghiệp Chức năng tài chính doanh nghiệp Vai trò tài chính doanh nghiệp Tài chính DN là gì? Sự vận động của các nguồn tài chính, tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ (quỹ tài chính doanh nghiệp) nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh nhất định. Quan hệ tài chính của doanh nghiệp Doanh nghiệp với các chủ thể thị trường Quan hệ tài chính nội bộ doanh nghiệp Doanh nghiệp với Nhà nước Doanh nghiệp với các chủ sở hữu Chức năng của DN Quyết định đầu tư? Investment Decisions Quyết định về vốn? Financing Decisions Quản lý tài sản? Management Decisions Đầu tư vốn DN Quy mô tối ưu của doanh nghiệp? Cần đầu tư vào loại tài sản nào? Loại tài sản nào có thể giảm hoặc loại bỏ? 3 nhiệm vụ quan trọng nhất. Quyết định tài trợ vốn Hình thức tài trợ vốn nào tốt nhất? Cơ cấu vốn như thế nào là hiệu quả nhất? Chính sách phân chia lợi nhuận? Quản lý tài sản Làm cách nào sử dụng tài sản hiệu quả nhất? Trách nhiệm của nhà quản lý? Quản lý tài sản lưu động và tài sản cố định? Vị trí của tài chính doanh nghiệp Ngân sách Nhà nước Tài chính doanh nghiệp Tín dụng Tài chính tổ chức xã hội Tài chính hộ gia đình Bảo hiểm Thị trường tài chính Các nhân tố ảnh hưởng TCDN Đặc điểm sở hữu vốn Hình thức pháp lý của DN Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của ngành Môi trường kinh doanh - Môi trường chính trị - Kinh tế - Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập DN Thuế TNDN = TN chịu thế x Thuế suất TN chịu thuế = Doanh thu – Chi phí (TN trước thuế) TN sau thuế = TN trước thuế – Thuế TNDN Thuế thu nhập đối với cá nhân có thu nhập cao Thuế thu nhập cá nhân của cá nhân người Việt Nam có mức thu nhập: 35,000,000đ/tháng được xác định: = 3,000,000 + (35,000,000 – 25,000,000) = 6,000,000đ Các loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân (Proprietorship) Công ty hợp danh (Partnership) Công ty cổ phần (Corporation) Công

TỪ KHÓA LIÊN QUAN