TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05b - BH)"

Biểu mẫu: "Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05b - BH)" theo Mẫu số: B05 b­BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính | Bảo hiểm xã hội Mẫu số: B05 b-BH . Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI (B 05b – BH) . 1 – Các chỉ tiêu đối với BHXH Quận, Huyện S TT BHXH Quận, Huyện Số đã thu kỳ trước chưa nộp về BHXH Điều chỉnh số thu kỳ trước (nếu có) Số đã thu trong kỳ Số đã chuyển BHXH tỉnh trong kỳ Số còn phải nộp BHXH tỉnh chuyển kỳ sau Thu BHXH bắt buộc Thu BHXH tự nguyện Thu BHXH bắt buộc Thu BHXH tự nguyện A B 1 2 3 4 5 6 7= 1±2±3+4+5-6 2 – Các chỉ tiêu đối với BHXH Tỉnh, Thành phố S TT Chỉ tiêu Số tiền Quý này Luỹ kế I Số thu kỳ trước chưa nộp về BHXH Việt nam II Điều chỉnh số thu kỳ trước ( nếu có ) 1 Thu BHXH bắt buộc 2 Thu BHXH tự nguyện III Số đã thu trong kỳ 1 Thu BHXH bắt buộc 2 Thu BHXH tự nguyện Trong đó cấp huyện thu 3 Thu BHXH bắt buộc 4 Thu BHXH tự nguyện IV Số đã nộp về BHXH Việt Nam trong kỳ V Số còn phải nộp về BHXH Việt Nam chuyển kỳ sau Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Trưởng phòng KH-TC Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN