TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Phiếu trả lương"

Biểu mẫu về phiếu trả lương | Bộ (Sở): Đơn vị : PHIẾU TRẢ LƯƠNG Tháng :Năm : Phòng ban : Mã nhân viên :. Tên nhân viên : Thu nhập : Khấu trừ :. Thực nhận : Các khoản thu nhập: Lương cơ bản Số tiền . Cộng : Các khoản khấu trừ Lương cơ bản Số tiền . Cộng : Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 2