TAILIEUCHUNG - thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 4

Cơ cấu di chuyển dùng bánh răng-thanh răng. lanh khí nén, 2. khung đỡ xy lanh, 3. bánh răng, 4. thanh răng, vít , 6. khối V định vị cổ chai, 7. khung đỡ khối V, 8. máng hứng dầu. Hoạt động : Khi chưa chiết máng hứng dầu có nhiệm vụ hứng những giọt nhớt từ các vòi phun. Khi các chai đã ở vị trí chuẩn bị chiết, xilanh khí nén tác động, các bánh răng lăn trên thanh răng, đưa các khối V tiến vào định vị cổ chai. Ưu, nhược điểm : Định vị. | Chương 4 Các phương an di chuyển cơ cấu định vị cổ chái vá máng hứng dấu Phương án 1. Hình . Cơ cấu di chuyển dùng bánh răng-thanh rang. lanh khí nén 2. khung dơ xy lanh 3. bánh răng 4. thanh rang vít 6. khối V dịnh vị co chai 7. khung dơ khối V 8. mang hứng dầu. Hoạt động Khi chưa chiết máng hứng dầu co nhiệm vụ hứng những giột nhớt từ các vội phun. Khi các chai đá ở vị trí chụạ9n bị chiết xilanh khí nến tác động các created with download the free trial online at professional bánh răng lăn trên thanh răng đưa các khôi V tiến vào định vị cô chai. Ưu nhược điếm Định vị chính xác tuy nhiên chi phí cao . Hình . Cơ cấu di chuyển dùng rãnh trượt. dơxilanh 2. xilanh 3. rãnh trượt vít dơ 6. khối V dịnh vị cổ chai 7. thanh trượt. Hoạt đông Khi xilanh tác đông bôn thanh trượt sê trượt trên 2 ranh trượt đưa cac khôi V đến định vị cô chai. Ưu nhược điếm Sô vôi phượng an 1 phượng an 2 đôn gian hợn tuy nhiên đô chính xac khi định vị không bang phượng an 1. created with download the free trial online at professional Qua phân tích 2 phương án do quá trình phun yêu cầu sự đồng tám giữa voi phun vá miêng chái cáng chính xác cáng tồt vì thế cán phái định vị chính xác nên phương án 1 đá đươc lựá chon. . Cụm định lượng. Yêu cáu Đám báo định lương chính xác ơ tất cá các chái trong quá trình chiết. Các phương án Phương án 1. ơ u u Ü u V3 Hình . Định lượng trực tiếp. 1. Van phân phoi 2. voi phun 3. Van 4. thùng chưa dầu. Hoạt đọng Khi các chái đá đươc định vị ván phán phoi mơ đê dáu thong từ bình chứá dáu sáng voi phun cháy xuống chái. Khi đu thê tích yêu cáu ván phán phoi sê đong lái. n nitroPDF professional created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN