TAILIEUCHUNG - Mẫu số :01/LS

Biểu mẫu về phiếu đề nghị của cục lãnh sự- bộ ngoại giao | Mẫu số : 01/LS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- PHIẾU ĐỀ NGHỊ Kính gửi : Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao 1. Họ và tên người nộp hồ sơ : 2. Số CMT/Hộ chiếu số :.Ngày cấp : Nơi cấp : 3. Điện thoại (cố định/di động) : 4. Địa chỉ : 5. Hồ sơ gồm : 6. Hồ sơ nói trên sẽ sử dụng tại nước : 7. Mục đích sử dụng : Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của những hồ sơ trên. Hà Nội, ngày tháng . năm 2004 Người nộp hồ sơ (Ký và ghi rõ họ tên)

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.