TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05a - BH)"

Biểu mẫu: "Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05a - BH)" Mẫu số B 05 a – BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính | Bảo hiểm xã hội Mẫu số B 05 a – BH . Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ( B 05 a – BH ) . STT Chỉ tiêu Quý này Luỹ kế 1 Số thu kỳ trước chưa nộp về tỉnh 2 Điều chỉnh số thu kỳ trước ( nếu có ) Thu BHXH bắt buộc Thu BHXH tự nguyện 3 Số đã thu trong kỳ Thu BHXH bắt buộc Thu BHXH tự nguyện 4 Số đã nộp về BHXH tỉnh trong kỳ 5 Số còn phải nộp về BHXH tỉnh chuyển kỳ sau Lập, ngày tháng năm Phụ trách kế toán Giám đốc BHXH (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN