TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Phiến hẹn trả kết quả đăng ký"

Biểu mẫu về việc trả kết quả phiếu hẹn đăng ký. | . (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng . năm PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ( ) Cơ quan đăng ký (1) : Đã nhận hồ sơ của Ông (Bà) : Vào sổ tiếp nhận hồ sơ, quyển số : số thứ tự :. Ngày hẹn trả kết quả đăng ký (2) : / ./ Phương thức trả kết quả : , ngày tháng năm . (1) Cán bộ tiếp nhận (Ký và ghi rõ họ tên) - (1) Ghi rõ tên Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) và đóng dấu treo (dấu cơ quan đăng ký) trùm lên tên cơ quan đăng ký. - (2) Không được quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn. Ví dụ: nhận đơn vào thứ hai, ngày mùng 07 tháng 7 năm 2003, thì hẹn giải quyết không được quá thứ ba tuần sau đó, ngày 15 tháng 7 năm 200.