TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo tăng giảm nguồn vốn dự trữ vật tư, hàng hóa"

Biểu mẫu: "Báo cáo tăng giảm nguồn vốn dự trữ vật tư, hàng hóa" theo mẫu số B08- H | Đơn vị báo cáo. Mẫu số B08 - H BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUỒN VỐN DỰ TRỮ VẬT TƯ HÀNG HOÁ Quý :.Năm : Loại lương thực STT Diễn giải Mã số Kỳ báo cáo Luỹ kế từ đầu năm Lượng Tiền Lượng Tiền 1 2 3 4 5 6 7 1 I / Tồn kho đầu năm 10 2 II / Tồn kho đầu kỳ 20 3 III / Nhập 30 4 1 - Mua 31 5 2 - Điều chuyển trong ngành 32 6 3 - Điều chuyển nội bộ đơn vị 33 7 4 - Thu nợ vay 34 8 5 - Thu đổi hàng 35 9 6 - Dôi thừa 36 10 7 - Nhập khác 37 11 IV / Xuất 40 12 1 - Bán 41 13 2 - Điều chuyển trong ngành 42 14 3 - Điều chuyển nội bộ đơn vị 43 15 4 - Cho vay 44 16 5 - Xuất đổi hàng 45 17 6 - Xuất gia công chế biến 46 18 7 - Xuất hao hụt 47 19 8 - Xuất khác 48 20 V / Tồn kho cuối kỳ 50 Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN