TAILIEUCHUNG - Mẫu số :S01-H

Biểu mẫu về Nhật ký sổ cái | Bộ, Sở: Mẫu số : S01- H Đơn vị: (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) NHẬT KÝ - SỔ CÁI (Dùng cho hình thức Nhật ký - Sổ cái) Năm . Ngày tháng ghi sổ CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI Số phát sinh Số hiệu TK đối ứng Số thứ tự dòng Tài khoản Tài khoản Tài khoản Tài khoản Tài khoản Số hiệu Ngày tháng Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 61 62 Số dư đầu kỳ -Cộng phát sinh tháng -Luỹ kế từ đầu quý -Luỹ kế từ đầu năm -Số dư cuối tháng - Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ : Lập, ngày tháng năm Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2