TAILIEUCHUNG - Chương IV: Kinh tế phúc lợi

Kinh tế phúc lợi tạo khung phân tích đánh giá các hiện tượng, sự kiện kinh tế. Để đánh giá các sự kiện/ chính sách kinh tế, cần phải sử dụng những quan điểm của kinh tế học thực chứng mà cần phải sử dụng cả những quan điểm đánh giá của kinh tế học chuẩn tắc. | CHƯƠNG IV KINH TẾ PHÚC LƠI Mở đầu Kinh tế phúc lợi tạo khung phân tích đánh giá các hiện tượng sự kiện kinh tế. Kinh tế thifc chiinn Kinh tế hoc Kinh tế đế hoc chnân tắc Đe đánh giá các sự kiện chính sách kinh tế cân phái sự dung nhưng quan điếm cúá kinh tế hoc thực chựng má cân phái sự dung cá nhưng quán điếm đánh giá củá kinh tế hoc chuân tắc. HAM PHÚC LỢI XH SWF W w Up u2 .Un dw 0 du. Hàm Ui SWF Trỏ ngài Sỏ thích thị hiếu cUà cà nhân không cung hưỏng cung chiều vì vậy gặp kho khăn trong viếc gôp chung lài. Bo quà vân đế này TỔI ỮÚ PARETO. Khai niếm Muc đích củà kinh tế phuc lợi là đành già mong muôn củà xà hôi đôi vỏi càc tràng thài kinh tế khàc nhàu. Môt tràng thài kinh tế thế hiến môt sư săp xếp càc hoàt đông kinh tế và phân phôi tài nguyến trong nến kinh tế. Môi tràng thài được đặc trưng bỏi môt sư phân phôi tài nguyến khàc nhàu và môt sư phân phôi càc lợi khàc nhàu đôi vỏi càc hoàt dông kinh tế. Các biến pháp chính sách thựỢng đựợc áp dung đế tháy đổi các tráng thái kinh tế háy hiến tráng kinh tế . vân đế quán trong lá cân phái biết ro lá sự tháy đổi náy co phái lá mong muổn cuá xá hổi háy khổng. Phuc lợi xa hội noi chung phụ thuộc vào mức độ thoa man cua các thành viên trong xa hội. Tuy nhiên đa sộ cac biên phap chính sach ap dụng se co nhứng anh hứỢng co lợi vỢi một sộ cac nhân nhom ca nhân trong xa hộinhứng cung gây ra nhứng anh hứỢng bât lợi đội vỢi một sộ ca nhân nhom ca nhân khac . Đe giup cho viêc cac biên phap chính sach một cach co hiêu qua va co đứỢc sứ thay đổi mong muộn cân phai xây dứn cac chỉ tiêu thộng qua đo đanh gia cac hiên trang va đanh gia cac giai phap. Vì vây cân phai co khai niêm ro rang vê thê nao la tột hay trang thai tột đê co thê xac định đứỢc cai gì chứa tột va cai gì la một sứ cai thiên thức sứ. Chính vì ly do nay ma khai niêm tội ứu Pareto đa đứỢc đê xuât. Tội ứu Pareto la khai niêm vê hiêu qua kinh tê cua viêc phân phội tai nguyên trong nên kinh tê va la cỢ sỢ cua kinh tê phuc lỢi Welfare Economics . Một sứ phân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN