TAILIEUCHUNG - thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 12

Khả năng ứng dụng của khí nén . Trong lĩnh vực điều khiển Sau chiến tranh thế giới thứ 2, nhất là vào những năm 50, 60 của thế kỷ 20, là thời gian phát triển mạnh mẽ của giai đoạn tự động hoá quá trình sản xuất, kỹ thuật điều khiển bằng khí nén được phát triển rộng rãi và đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nha. Hệ thống điều khiển bằng khí nén được sử dụng ở những lĩnh vực mà ở đó nguy hiểm, hay xảy ra các vụ nổ, như các thiết bị phun sơn,. | Chương 12 HỆ THỐNG KHÍ NÉN Kha nang ứng dụng của khí nen . Trong lĩnh vực điềủ khiển Sau chiến tranh thế giới thứ 2 nhất là vào những năm 50 60 cua thế kỷ 20 là thới gian phàt triến manh mế cua giai đoạn tự đọng hoa qua trình san xuất kỷ thuật điếu khiến bang khí nến được phat triến rọng rai va đa dang trong nhiếu lĩnh vực khấc nha. Hế thong điếu khiến bang khí nến được sử dung ợ những lĩnh vực mấ ợ đo nguỷ hiếm haỷ xay ra cấc vu no như cấc thiết bị phun sớn cấc loai đo ga kếp cấc chi tiết nhựa chất dếo hoặc la được sử dung trong san xuất cấc thiết bị điến tử vì điếu kiến vế sinh moi trượng rất tot va an toan cao. Ngoai ra hế thong điếu khiến khí nến được sử dung trong cấc dấỷ chuyến rửa tự động trong cấc thiết bị vấn chuỷến va kiếm tra cua thiết bị lo hợi đong goi chiết rot bao bì vấ trong cong nghiếp hoấ chất. . Hệ thong trụyện đọng. Truỷến đong quaỷ Truỷến đong đọng cợ quaỷ vợi cong suất lợn bang nấng lượng khí nến giấ thanh rất cao. Nếu so sanh giấ thanh n nitroPDF professional created with download the free trial online at professional tiêu thụ điện của một động cơ quay bang năng lượng khí nênvă một động cơ điện cộ củng cộng suất thì giấ thanh của động cơ sử dụng khí nên caộ hơn gấp 10 đến 15 lan Sộ vơi động cơ điện. Nhưng ngược lai thê tích va trọng lương nhộ hơn 30 Sộ vơi động cơ điện cộ củng cộng suất. Những dung cu vạn vít may khộan cộng suất khộấng 3 5 kW may mai cộng suất khộấng 2 5 kW thì kha nang ứng dung cua động cơ truyện động bang khí nên la phu hơp. Truyện động thang. Vận dung truyện động bang ấp suất khí nên chộ chuyên động thang trộng cấc dung cu độ ga kệp chất chi tiết trộng cấc thiết bị động gội trộng hệ thống phanh ham cua ộtộ. Ngộấi ra khí nên cộn đươc sử dung trộng cấc thiết bị độ va kiêm tra chất lương sấn phấm. Các phan tử trong hệ thong điều khiển bang khí nen. created with download the free trial online at professional Nôi với nguồn khí nen Hình . Cấu trúc cua mach điều khiển. Bộ lọc Bô lôc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG