TAILIEUCHUNG - Chương III: Học thuyết về hãng/ Người sản xuất

Tập hợp khả năng sản xuất là những kết hợp đầu vào để sản xuất sản phẩm. Ví dụ: Trường hợp có 1 yếu tố đầu vào x1. Hàm sản xuất là quan hệ vật chất giữa các yếu tố đầu vào và đầu ra của quá trình xuất, nó phản ánh cách thức kết hợp các yếu tố đầu vào có hiệu quả sản xuất sản phẩm. | CHƯƠNG III HỌC THUYẾT VỀ HANG NGƯƠI SAN XUÁT I. Một so khai niệm cơ ban Tập hợp các khả năng sản xuất La những cách thức két hợp đấu vảo để sản xuất sản phấm. Ví du TrứỢng hợp co 1 yéu tố đấu vảo x1 qặ q f xi Q san phẩm san xuất X đấu vao A Tấp hợp các kha nàng san xuất Ham sản xuất Production function La quan hệ vất chất giữa cảc yéu tố đấu vảo vả đấu ra củả quả trình sản xuất no phản ảnh cảch thữc két hợp cảc yéu tố đấu vảo co hiệu quả đé sản xuất sản phấm. Ví du khi co 2 yéu tố đấu vảo q f xi x2 - Hảm sản xuất lả cụ the khống co thé chuyén dang nhữ hảm hữu ích U . - Mối dang hảm sản xuất khảc nhau dấn đén những đữỢng cung khảc nhau. ĐữỢng đống lữỢng Isoquant Những cảch thữc két hợp đấu vảo khảc nhau đé cung sản xuất ra mốt lữỢng sản phẩm q0 Ví du TữỢng hợp co 2 yéu tố đấu vảo Möt so dang düdng döng lüöng q AX a1 X

TỪ KHÓA LIÊN QUAN