TAILIEUCHUNG - Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản cố định

cách trình bày về nội dung và hình thức của mẫu "Báo cáo kiểm kê tài sản cố định", để có thể soạn thảo cho công ty của mình một mẫu kiểm kê tài sản phù hợp. Hy vọng tài liệu này có thể phần nào hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn. | Bộ, Sở : . Đơn vị : BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Năm :. . S T T Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Nước SX Năm sử dụng Số hiệu TSCĐ Sổ sách Kiểm kê thực tế Chênh lệch SL Đề nghị thanh lý Ghi chú Số lượng Thành tiền Giá trị đã hao mòn Số lượng Giá trị còn lại Thừa Thiếu Loại : Cộng : Tổng cộng : Ngày tháng năm Người lập báo cáo Ban kiểm kê Chủ nhiệm lĩnh vực (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN