TAILIEUCHUNG - Bài tập môn nguyên lý kế toán - P3

Tham khảo tài liệu 'bài tập môn nguyên lý kế toán - p3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ toán Đối tượng của hạch toán kế toán 1 2 3 4 Bài 1 Tình hình tài sản của công ty A ngày 31 12 222X như sau Đvt 1. Nguyên liệu vật liệu 12. Tiền mặt 2. Hàng hóa 13. Phải thu khác 3. Vay ngắn hạn 14. Phải trả cho người bán 4. Công cụ dụng cụ 15. Tiền gửi ngân hàng 5. Quỹ đầu tư phát triển 16. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 6. Nguồn vố đầu tư XDCB 17. Vay dài hạn 7. Tạm ứng 18. Thành phẩm 8. Phải thu khách hàng 19. Phải trả công nhân viên 9. Tài sản cố định hữu hình 20. Chi phí SXKD dở dang 1 Lợi nhuận chưa phân 21. Thuế và các khoản phải nộp NN 0. phối 1 Nguồn vốn kinh doanh 22. Thuế chấp ký cược ký quỹ ngắn 1. hạn 23. Xây dựng cơ sở dở dang Yêu cầu Hãy phân loại tài sản nguồn vốn và xác định tổng số Bài 2 Ngày 30 04 200X ở một xí nghiêp có tình hình vốn kinh doanh như sau Đvt 1. Nguyên vật liệu 11 Quỹ dự phòng tài chính 2. Quỹ đầu tư phát triển 12 Chi phí SXKD dở dang 3. Tiền gửi ngân hàng 13 Tài sản cố định hữu hình 4. Công cụ dụng cụ 14 Nguồn vốn xây dựng cơ bản 5. Vay ngắn hạn 15 Thuế và các khỏa phải nộp NN 6. Tiền mặt 16 Nguồn vốn kinh doanh 7. Phải trả người bán 17 Tạm ứng 8. Thuế GTGT được khấu trừ 18 Phải trả công nhân viên 9. Thành phẩm 19 Lợi nhuận chưa phân phối 1 Phải thu khách hàng 20 Vay dài hạn 0. Yêu cầu Phân loại tài sản và nguồn vốn và xác định tổng số Bài 3 Ngày 31 05 200X ở một xí nghiêp có tình hình vốn kinh doanh như sau Đvt 1. Tài sản cố định hữu hình 10 Phải thu khác 2. Nguyên vật liệu 11 Nguồn vốn kinh doanh 3. Hàng hóa 12 Quỹ đầu tư phát triển 4. Công cụ dụng cụ 13 Nguồn vốn xây dựng cơ bản 5. Tiền mặt 14 Quỹ khen thưởng phúc lợi 6. Tiền .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN