TAILIEUCHUNG - thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 7

Vận tốc băng tải tại cụm chiết. Năng suất : Q = 1000 chai/h. Kích thước chai( theo chiều di chuyển ) : L = 110 mm. Sơ bộ thời gian tác động của các xy lanh: Xy lanh chặn chai : t1 = . Xy lanh đóng mở vòi phun: t2 = . Xy lanh định vị cổ chai : Xy lanh đẩy dầu: Số vòi phun : n = 6. Số lần chiết trong 1 h : m = Q/n = 1000/6 = 167 (lần). Vậy thời gian cho mỗi lần chiết là : T = 3600/167 = 22. | Chương 7 TÍNH TOAN CẬC THONG Số KỸ THUẬT . Xác định các thong sô của cụm bang tai. Ván tôc báng tái tai cụm chiết. Năng suất Q 1000 chai h. Kích thước chăi theo chiều di chuyển L 110 mm. Sơ bo thơi gian tăc đọng cUă căc xy lănh Xy lănh chăn chăi t1 . Xy lănh đong mơ voi phun t2 . Xy lănh định vị co chăi t3 2s. Xy lănh đẩy dău t4 10s. so voi phun n 6. so lăn chiết trong 1 h m Q n 1000 6 167 lăn . Văy thơi giăn cho moi lăn chiết lă T 3600 167 22 s. Quy trình phun dău như đă đươc trình băy sơ bo ơ phăn trươc. Khi căm biến đếm chăi thứ nhất đếm đu 3 chăi xy lănh chăn chăi phíă său đi ră đế chăn chăi. Khi đu 6 created with download the free trial online at professional chai xy lanh chặn chai phía trước đi ra chặn chai lại. Sau đo xy lanh định vị co chai tac động xy lanh đong mở voi phun được mở xy lanh đay dau từ cum định lương hoat đọng đậ9y dau vao chai. Sau khi chai được điền đay xy lanh chan chai phía sau lui lai đe cac chai chứa dau tiếp tuc chuyền đong trền bang tai khi cam biến đếm chai phía sau đếm đu 3 chai xy lanh chan chai phía trước sề lui lai cho phềp cac chai phía sau chuyền đọng vao vị trí phun. Qua trình tiềp tuc . T la thởi gian tong cOng cua cac cở cấu tac đOng trong 1 lan chiềt. T t 3t1 2t2 2t3 t4 Trong đo t la thởi gian can thiềt đề di chuyền 6 chai vao vị trí định vị. T t 1 4 10 t T - 22 - 5s. Như vay thởi gian t chính la thởi gian di chuyền cua 6 chai trền quang đưởng S 9 x 110 990 mm m. Van tOc bang tai can thiềt V S t 5 m s. Đưởng kính con lan bang tai D 120 mm . o professional download the free trial online at professional Ta co sô vong quay của trục bang tai n 600 0F 32 vông phủt . Vận tốc bang tai tại cụm đóng nắp. Vấn đề Dây chuyền chiết hoạt động đồng bộ từ qua trình chiết đến quâ trình đồng nâp. Đề trânh tình trạng Un tâc châi ở phíâ trước cum đồng nâp thì tồc độ đồng nâp phâi nhânh tức lâ cồ thề đồng Xồng 6 châi ngây sâu mồi lân chiết. Sô xy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN