TAILIEUCHUNG - Bài tập môn nguyên lý kế toán - P1

Tài liệu ôn tập môn kế toán tham khảo gồm các bài tập tổng hợp kiến thức của môn nguyên lý kế toán. . | Bài 1 I Tài liệu ĐVT đồng A- Số dư đầu kì của một số tài khoản ở một Doanh nghiệp sản xuất - TK 152 - TK154 Trong đó Chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung B- Trong kì Doanh nghiệp tiến hành sản xuất một loại sản phẩm A. Chi phí sản xuất trong kì như sau 1. Xuất vật liệu chính dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm 2. Xuất vật liệu phụ dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm dùng phục vụ chung ở phân xưởng 3. Tính tiền lương phải trả trong kì - Tiền lương công nhân sx sản phẩm . - Tiền lương nhân viên quản lý phân xưởng . 4. Trích BHXH BHYT KPCĐ tính vào chi phí sản xuất theo tỷ lệ quy định. 5. Trích khấu hao may móc thiết bị sản xuất khấu hao nhà xưởng sản xuất . 6. Tính tiền điện dùng cho sản xuất phải trả cho công ty điện trong đó thuế GTGT là 7. Các khoản chi phí khác bằng tiền mặt phát sinh ở phân xưởng 8. Kết chuyển các chi phí sản xuất vào tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 9. Trong kì hoàn thành nhập kho 100 sản phẩm theo giá thành thực tế. Biết rằng Giá trị sản phẩm dở dang cuối kì trong đó - Chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sản xuất chung II Yêu cầu 1 Tính giá thành sản phẩm A 2 Định khoản và phản ánh tình hình trên vào các tài khoản kế toán có liên quan. 3 Lập bảng tính giá thành sản phẩm. Bài giải 1. NỢ TK 621 Có TK 152 1521 2. NỢ TK 621 NỢ TK 627 Có TK152 1522 3. NỢ TK 622 Nợ TK 627 Có TK 334 4. NỢ TK 622 19 NỢ TK 627 19 Có TK 338 5. NỢ TK 627 Có TK 214 6. NỢ TK 627 NỢ TK 1331 Có TK 331 7. NỢ TK 627 Có TK 111 8a. K c CPNVLTT NỢ TK 154 Có TK 621 b. K c CPNCTT NỢ TK 154 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN