TAILIEUCHUNG - Bài tập kế toán hàng tồn kho

Tài liệu tham khảo về bài tập Kế tóan tài chính có kèm bài giải chuyên đề "kế toán hàng tồn kho" giúp cho sinh viên ôn tập môn kế toán tài chính | Trần Ngọc Thiện - TCDN 07 - K32 http CHƯƠNG 2 - KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO Bài Tại 1 doanh nghiệp SX tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tình hình nhập -xuất vật liệu như sau Tồn đầu tháng Vật liệu VL A 800kg x VL B 200kg x Trong tháng 1. Mua 500kg VL A đơn giá chưa thuế kg và 300kg VL B đơn giá chưa thuế kg thuế suất thuế GTGT của VL A và VL B là 10 VL nhập kho đủ tiền chưa trả. Chi phí vận chuyển VL trả bằng tiền mặt trong đó thuế GTGT phân bổ cho hai loại vật liệu theo khối lượng. 2. Xuất kho VL A và 300kg VL B trực tiếp SX sản phẩm. 3. Dùng TGNH trả nhợ người bán ở nghiệp vụ 1 sau khi trừ khoản chiết khấu thanh toán 1 giá mua chưa thuế. 4. Xuất kho 50kg VL B sử dụng ở bộ phận QLDN. 5. Nhập kho 700kg VL A đơn giá chưa thuế và 700kg VL B đơn giá chưa thuế do người bán chuyển đến thuế GTGT là 10 đã thanh toán đủ bằng tiền chuyển khoản. 6. Xuất kho 600kg VL A và 400kg VL B vào trực tiếp SX sản phẩm. Yêu cầu Tính toán và trình bày bút toán ghi sổ tình hình trên theo hệ thống KKTX với các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho Nhập trước - Xuất trước FIFO Nhập sau - Xuất trước LIFO bình quân gia quyền cuối kỳ bình quân gia quyền liên hoàn. Bài giải Đầu kỳ A 800 x B 200 x 1. Nhập kho Nợ TK 152 A 500 x Nợ TK 133 a Có TK 331 Nợ TK 152 B 300 x Nợ TK 133 Có 331 Email thien_vodich_no01@ Trần Ngọc Thiện - TCDN 07 - K32 http Nợ TK 152 A - X 500 Nợ TK 152 B - X 300 Nợ TK 331 Có TK 111 Giá VL A tính luôn chi phí vận chuyên ----------------------- Giá VL B tính luôn chi phí vận chuyên ----------------------- 2. Xuất kho Phương pháp FIFO Nợ TK 621 Có TK 152 A Có TK 152 b 800 x 200 x 200 x 100 x

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN