TAILIEUCHUNG - bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 12

Căn cứ vào yêu cầu làm việc cuả từng chi tiết trong hợp giảm tốc ,ta chọn các kiểu lắp ghép sau: 1- dung sai ổ lăn: Lắp theo hệ thống lổ , để vòng ổ không trượt trên bề mặt làm việc ,do đó ta chọn mối lắp k6 , lắp trung gian có độ dôi . Để ổ có thể di trượt dọc trục khi nhiệt độ tăng ta chọn kiể lắp trung gian H7/k6 2-lắp ghép bánh răng lên trục: Lắp theo hệ thống lổ , chọn kiể lắp H7/k6 3-Lắp ghép vòng hắn dầu lên trục. | Chương 12 DUNG SAI LAP GHÉP Căn cứ vào yêu cầu làm việc cuả từng chi tiết trong hợp giảm tốc tà chon càc kiêu làp ghêp sau 1- dung sai ổ lan Làp thêố hệ thống lố đê vống o khống trượt trên bê màt làm viêc dố đố tà chọn mối làp k6 làp trung giàn cố đố dối . Đê ố cố thê di trượt dốc trục khi nhiêt đố tàng tà chốn kiê làp trung giàn H7 k6 2- lap ghêp banh rang lên true Làp thêố hê thống lố chốn kiê làp H7 k6 3- Lap ghêp vong han dau lên true Đê dê dàng thàố và làp thêố hê thống lố tà chốn kiê9u làp H7 t6 4- Lap ehot định vị Chốn kiêu làp H7 n8 5- Lap ghêp nap ổ va than hôp Chốn hê thống làp thêố hê thống lố chốn kiêu làp lống H7 ê8 đê dê dàng thàố làp và điêu chỉnh. 6- Lap theo then Thêố chiêu rống kiêu làp trên truc là P9 h9 và kiêu làp trên màyợ J9 h9 Thêố chiêu càố sài lêch giợi hàn kích thưôc thên là h11 Thêố chiêu dài sài lêch giợi hàn kích thược thên là h14 Bôi trôn hợp giảm tốc và ô lan created with download the free trial online at professional -Bôi trôn hộp giảm toc Bang cách ngâm dầu cho bánh ráng ồ nhiệt độ 500c ứng với ván tốc cUá bộ truyền v 3 m s. Dáu cố độ nhớt lá báng tá chon đước dáu bội trớn lá dáu tuábin -Bôi trơn ộ Do so vong quáy cuá ộ lán nho hớn 1500 v p với ộ bi đớ 1 dáy tá chộn chất bội trớn lá mớ 2 mớ láp đáy 2 3 thề tích phán rộng cuá bộ phán o. BANG DUNG SAI LAP GHÉP STT TRUC CHI TIẾT KÍCH THƯỚC mm KIỂU LẮP. TRUC I KHỚP NỐI- TRUC o 24 H7 k6 TRUC - Ố LĂN o 25 k6 TRỤC - BĂNH RĂNG o 30 H7 k6 Ố LĂN - THĂN MĂY o 24 H7 TRUC II TRUC -Ố LĂN o 45 k6 Ố LĂN -THĂN o 45 H7 TRỤC BĂNH RĂN NHỐ o 50 H7 k6 TRỤC BĂNH RĂN LỚN o 50 H7 k6 created with download the free trial online at professional TRUC III TRUC - O LAN O 65 k6 O LAN - THAN MAY O 60 H7 TRUC - BANH RANG O 70 H7 k6 TRUC - KHÖP NOI O 60 H7 k6 THIET KE PHANH L created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN