TAILIEUCHUNG - Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Ba Bài Hát: - Chúc Mừng - Bàn Tay Me - Chim Sáo Nghe Nhạc

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của ba bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. - Nghe nhạc tìm hiểu bài “Lý Cây Bông” dân ca Nam Bộ. | Tiết 25 Ôn Tập Ba Bài Hát - Chúc Mừng - Bàn Tay Me - Chim Sáo Nghe Nhạc I Mục tiêu - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của ba bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời bài hát. - Nghe nhạc tìm hiểu bài Lý Cây Bông dân ca Nam Bộ. Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Ôn tập bài hát Chúc Mừng - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều - HS thực hiện. hình thức. Hát đồng thanh - Cho học sinh tự nhận xét Hát theo dãy Hát cá nhân. - HS nhận xét. - Giáo viên nhận xét - HS chú ý. - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Nhạc của nước - HS trả lời. nào Lời do ai viết Bài Chúc Mừng - Cho học sinh tự nhận xét Nhạc Nga Lời Hoàng Lân - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. Hoạt động 2 Ôn tập bài hát Bàn Tay Mẹ - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều - HS thực hiện. hình thức. Hát đồng thanh Hát theo dãy Hát cá nhân. - Cho học sinh tự nhận xét - HS nhận xét. - Giáo viên nhận xét - HS chú ý. - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Bài hát do ai - HS trả lời. viết Bài Bàn Tay Mẹ Nhạc Bùi Đình Thảo Lời Tạ Hữu Yên - Cho học sinh tự nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. Hoạt động 3 Ôn tập bài hát Chim Sáo - HS nhận xét - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều - HS thực hiện. hình thức. Hát đồng thanh Hát theo dãy Hát cá nhân. - Cho học sinh tự nhận xét - HS nhận xét. - Giáo viên nhận xét - HS chú .