TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - GÕ DẤU , . ; ‘

HS biết cách đặt các dấu , . ‘ [ ] đúng vị trí trong câu. -Rèn kĩ năng trình bày văn bản cho đẹp, đúng quy định. -GD tính cẩn thận, kiên trì cho HS. | GO DAU . 1- Muc dfch yeu cau -HS biet each dat cac dau . dung vi tri trong can. -Ren ki nang trinh bay van ban cho dep dung quy dinh. -GD tinh can than kien tri cho HS. II- Chuan bi Phong may III- Len lop 1-Kiem tra bai cu 4 phut Nen cac ki tu de go cho cac dan hnyen sac nang hoi nga. 2- Bai moi 30 phut a-Gioi thien bai b-N6i dung bai Phong phap TG N6i dnng -GV nen ngnyen tac dat cac dan . -GV lam man cho HS qnan sat. -Cho HS thuc hanh tren may. -Khi ket thuc mot can menh de ngoi ta thong dung cac dau do. Trong soan thao van ban cac dan nay phai doc dat sat ki tu cnoi cung cua can sau do moi go dau cach de bat dan vao can tiep theo. Bai tap thirc hanh -GV quan sát giúp đỡ HS yếu. Quê hơng đất nớc Tổ quốc ta là nớc Việt Nam Hà Nội là thủ đô của nớc ta. Nhân dân ta rất giàu lòng yêu nớc thơng nòi. luôn luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân ta lại hăng hái thi đua lao động sản xuất để xây dựng đất nớc. Chú gà trống a dậy sớm Chú gà trống chạy tót ra sân. Chú rớn cổ lên gáy ò . vang cả xóm. 3-Củng cố - dặn dò 2 phút -GV gọi HS nhắc lại cách đặt các dấu . trong câu. -Hớng dẫn HS về thực .