TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Lý lịch tự thuật"

Biểu mẫu về việc Lý lịch tự thuật | LÝ LICH TỰ THUẬT Curriculum vitae (for foreigner) I – SƠ YẾU LÝ LICH : 1. Họ và tên : [HO VA TEN] Full name : [FULL NAME] 2. Giới tính : [NAM HAY NU] Sex : [MALE OR FEMALE] 3. Ngày, tháng, năm sinh : [NGAY THANG NAM SINH] Date of birth : [DATE OF BIRTH] 4. Tình trạng hôn nhân : [TINH TRANG HON NHAN] Marital status : [SINGLE OR MARRIED] 5. Quốc tịch gốc : [QUOC TICH GOC] Nationality of origin : [NATIONALITY OF ORIGIN] 6. Quốc tịch hiện tại : [QUOC TICH HIEN TAI] Present nationality : [PRESENT NATIONALITY] 7. Nghề nghiệp hiện tại : [NGHE NGHIEP] Present profession : [PRESENT PROFESSION] 8. Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại : [NOI LAM VIEC GAN DAY NHAT] Last or present work place : [LAST OR PRESENT WORK PLACE] II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO : [GHI THEO MOC THOI GIAN VA NHUNG BANG CAP CHUNG CHI QUAN TRONG LIEN QUAN DEN CONG VIEC CAN LAM] Training Background III – QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN (KỂ CẢ Ở VIỆT NAM): [MOC THOI GIAN LAM VIEC] Employment Records 9. Đã làm việc ở nước ngoài : [MOC THOI GIAN LAM VIEC O NUOC NGOAI] Employment outside Vietnam 10. Đã làm việc ở Việt Nam : [MOC THOI GIAN LAM VIEC O VIETNAM] Employment in Vietnam IV – LÝ LICH VỀ TƯ PHÁP : Legal Status 11. Đã vi phạm pháp luật việt Nam lần nào chưa? Have you ever violated the Vietnamese law? 12. Đã vi phạm pháp luật nước ngoài lần nào chưa? Mức độ vi phạm? Have you ever violated law of any other country? Level of violation? 13. Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thãt, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. I certify that these statements are true to the best of my knowledge and will be responsible for their correctness. [NGAY THANG NAM] Date, [DATE MONTH YEAR Người khai ký tên (Signature)