TAILIEUCHUNG - bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 11

Các kích thướt chính: _ Vỏ hộp giảm tốc có nhiệm vụ đảm bảo vị trí tương đối giữa các chi tiết và các bộ phận của máy, tiếp nhận tải trọng do các chi tiết lắp trên vỏ truyền đế, đựng dầu bôi trơn và bảo vệ các chi tiết tránh bụi _ Vật liệu là gang xám GX15-32 _Chọn bề mặt lắp ghép giữa nắp hộp và thân hộp đi qua các trục để lắp các chi tiết thuận tiện và dễ dàng hơn _ Bề mặt lắp nắp và thân được cạo sạch hoặc mài, để lắp. | Chương 11 TÍNH TOAN VA CHỌN Vỏ HỘP Các kích thướt chính _ Vỏ hộp giảm tốc co nhiệm vụ đảm bảo vị trí tương đỏi giữả cảc chi tiết vả cảc bỏ phản cụả mảy tiếp nhản tải trỏng do cảc chi tiết lảp tren vỏ truyện đế đựng dảụ bỏi trơn vả bảỏ vệ cảc chi tiết trảnh bụi _ Vảt liệụ lả gảng xảm GX15-32 _Chỏn bệ mảt lảp ghệp giữả nảp hỏp vả thản hỏp đi qụả cảc trục đệ lảp cảc chi tiệt thụản tiện vả dệ dảng hơn _ Bệ mảt lảp nảp vả thản đươc cảỏ sạch hỏảc mải đệ lảp sít khi lảp cỏ mỏt lơp sơn lỏng hỏảc sơn đảt biệt. _ Mảt đảy lỏ dỏc vệ phíả lỏ thảỏ dảụ vơi đỏ dỏc từ vả ngảy tải chỏ thảỏ dảụ lỏm xụỏng _ Kệt cảu hỏp giảm tỏc đục vơi cảc kích thươt cơ bản như sảụ Cảc kích thươt cơ bản củả hỏp giảm tỏc Chiệụ dảy Thản hỏp Ỗ1 Vf 6 Vơi T Nm Mỏmện xỏản trện trục bảnh rảng cấp chảm. Ỗ1 mm Chỏn Ỗ1 15 mm Nảp hỏp Ô2 01 Chỏn ô2 13 mm nitro professional download the free trial online at professional Nhưng để dễ chế tạo thì ta chọn ô2 15 mm Gan Chiểu day gan nap m1 . .1 ô2 85 15 mm Chọn m1 13 mm Chiểu day gan than m2 Ỗ1 mm Chọn m2 13 mm BulOng BulOng nển d1 Wf 12 bang 2 Chọn d1 22 mm BulOng canh O d2 d1 mm Chọn d2 14 mm Bu lọng ghểp mặt bích nap va than d3 d2 mm chọn d3 14 mm BulỌng ghểp nap ổ d4 d2 mm Chọn d4 12 mm BulỌng ghểp nap cửa tham d5 d2 mm chọn d5 10 mm . Chiểu day bích than st d3 21 mm chọn st 21 mm Chiểu day bích nap sn d 3 21 mm Chọn sn 21 mm created with download the free trial online at professional Chieu day mat de sd d1 33 mm Chon sd 33 mm So lu png bu long nen n 6 bu long CHON CAC CHI TIET PHU 1 Vong pho t dau n nitroPDF professional created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    13    0    23-01-2021