TAILIEUCHUNG - bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 10

Phản lực tác dụng lên hai ổ FL12 = FBX 2 FBY 2 - 198 2 Vì chịu tải nhỏ và không chịu lực hướng tâm , ta dùng ổ bi đỡ chặn (một dãy).Thời gian làm việc Lh = 12000 (giờ). Vì đường kính ngõng trục d11 = 25 (mm) . Nên ta chọn ổ bi đỡ cỡ nhẹ: Với ký hiệu: 109. Đường kính trong d = 25 (mm) Đường kính ngoài D = 47 (mm) Khả năng chịu tải động và tĩnh : C = (KN) ; C o= 41(KN) Kiểm. | Chương 10 THIET KE O LAN 1 Thiết kế ổ lan trên true I Phản lực tảc dung len hai o Fl12 F 2 Fby 2 J1982 3402 3 99 N Fl13 FDx 2 Fdy 14232 4962 1507 A Vì chịu tải nhỏ vả không chịu lực hưđng tám ta dung ỏ bi đỡ chán mỏt dảy .Thời gian lảm việc Lh 12000 giờ . Vì đường kính ngỏng trục d11 25 mm . Nện tả chon ô bi đờ cờ nhe Vời ky hiệu 109. Đường kính trỏng d 25 mm Đường kính ngỏải D 47 mm Khả nảng chịu tải đỏng vả tĩnh C KN C ỏ 41 KN Kiểm tra khả nang chịu tai cua o tải trỏng qui ườc từ cỏng thức 2 Q X v Fli3 Y Fả 13 Kt Kd trỏng đỏ Fl13 1511 N F ả 13 0 Vời Fả Fl 13 V ệ X 1 Y 0 bảng 11 .4 - 1 . V 1 Vì vỏng trỏng quảy Kt 1 Hệ sỏ nhiệt đỏ khi t0 1050 c Kd hệ số kể đến đảc tính cuả tải trỏng bảng - 1 . nitro professional download the free trial online at professional Q KN Kiểm tra khả năng tải động của ổ Khả năng chịu tải động Cd Q iL theo Trong độ Q KN tải trong qui ước m 3 bảc cUả đướng cong mội đội với o bi đỡ L tuổi tho tính bảng triệu vong quảy V LHE 60 n1 10-6 n sô vong quảy Lhe Khe L h 12000 3000 giỡ Lh 12000 giỡ tuồi tho cuả o KHE hệ so chế đo tải trong đọng L triệu vong Vảy C d 3 1728 KN C KN Vảy thoả mản điệu tả chon 2 Thiết kế ổ lan trên truc II Phản lực tong trện hải o Fl20 Jf2 XB F 2yb 747052 3272 4717 N Fl23 7f 2 XD Fyd 2 yl13302 36642 3970 N Tướng tự tả chon o lản theo đưỡng kính trục II d20 d23 45 mm . vì lực cung khong lớn lảm nện tả chon o l ản theo cớ trung loải 66409 . Vì chịu tải nho vả khong chịu lực hướng tảm tả dung o bi đớ chản mọt dảy . thới giản lảm việc Lh 12000 giớ . Đướng kính trong d 45 mm Đướng kính ngoải D 120 mm created with download the free trial online at professional Khả năng chịu tải động và tĩnh C 64 KN C o KN Kiểm tra khả nang chịu tải của ộ Tải trong qui ước từ cộng thức - 1 . Q X V Fl20 Y Fả 23 Kt Kd Trong độ Fl20 4717 N F ả 23 0 Với Fả Fl 20 V e X 1 Y 0 bảng 11 .4 - 1 . V 1 Vì vong trong quảy Kt 1 Hệ số nhiệt đo khi t0 1050 c Kd .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG