TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Liệt kê hóa đơn mua hàng"

Biểu mẫu về việc liệt kê hóa đơn mua hàng. | LIỆT KÊ HOÁ ĐƠN MUA HÀNG Từ ngày :.Đến ngày :. Số Ngày Số đơn mua hàng Ngày hoá đơn Số hoá đơn Tên nhà cung cấp Số tiền Cộng 2