TAILIEUCHUNG - bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 9

chọn then bằng. Trên trục I: ( 2 then ), Với d= 24 (mm), và d = 27 (mm) Chiều rộng then b= 6( mm) Chiều cao then h= 6 (mm) Chiều sâu ranh trên trục: t 1 =( mm) Chiều sâu rãnh trên lỗ :t2 = (mm) Bán kính góc lượn: r Chiều dài then: l = ()lmbr =*26 = Với lmbr = dc = *20 =26 (mm) dc : dường kính trục Vậy ta chọn l=26 (mm), (theo bảng ( a)-{1}) Trên trục II: (2 then), Với d=. | Chương 9 ĐỊNH KET CAU CỦA TRỤC 1 Định kết cấu cua truc a Chon then chọn then bang. Tren truc I 2 then Với d 24 mm và d 27 mm Chiều rộng then b 6 mm Chiều cao then h 6 mm Chiều sau ranh trền true t 1 mm Chiều sau ranh trền lộ t2 mm Ban kính gộc lượn r Chiều dai thền l lmbr 26 Vôi lmbr dc 20 26 mm dc dưông kính true Vạy ta chộn l 26 mm thềộ bang a - 1 Trền truc II 2 thền Vôi d 50 mm Chiều rộng thền b 16 mm Chiều caộ thền h 10 mm Chiều sau ranh trền trục t 1 6 mm Chiều sau ranh trền lộ t2 mm Ban kính gộc lượn r Chiều dai thền l lmbr 65 vay ta chộn Vôi lmbr dc 50 65 mm dc Đưông kính truc. l 63 mm . thềộ bang a - 1 created with download the free trial online at professional Trên true III 2 then Với đường kính d 70 mm Chiêu rộng then b 20 mm Chiêu eâộ then h 12 mm Chiêu sâu ranh trên true t 1 mm Chiêu sâu rânh trên lộ t2 mm Bân kính gộe lườn r Chiêu dâi thên l lmbr 91 mm Vời lmbr de 50 91 mm de Đường kính true. vậy ta chọn l 90 mm . theo bảng a - 1 2 Kiểm nghiêm then Theo điều kiện dập ơd 2 MX d đ d t1 ỉt đ Trong đo MX MO men xoan tren trục NM . d Đường kính trục t1 Chieụ cao then lập trong rảnh trục mm l Chieụ dai then ơd Ưng dạp cho phe cụa then. Tra bang 53 - 1 theo tai liẹụ hường dan vời vạt liẹụ thep tai trong tĩnh dang ghep co địng ta co ơd 150 N mm2 . Then lập khớp đọng cơ vôi hộp giậm to c MX 48645 Nmm d 20 mm l 26 mm t1 mm created with download the free trial online at professional v _ 48645 2 ơ d Nmm ơd 20 26 d Then lắp bánh rang trên trục I Mx 48645 Nmm d 30 mm l 26 mm ti mm v _ 2 48645 ơd . ơ d 30 26 Then lắp bánh răng nhà trên trục II Mx 309935 Nmm d 50 mm l 63 mm t1 6 mm ơd 2 309935 Nmm ơ d 50 63 6 Then láp bánh răng trên trục III Mx 1366936 Nmm d 70 mm l 90 mm t1 mm 2 1366936 ơd 9 ơ d 70 90 Vậy các then đều đảm bảo đủ bền. 3 Theo độ ben cắt rì _ 2 MX d b Ị Td Trong đo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN