TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Liệt kê chứng từ hàng bán trả lại, giảm giá"

Biểu mẫu về việc liệt kê chứng từ hàng bán trả lại, giảm giá. | LIỆT KÊ CHỨNG TỪ HÀNG BÁN TRẢ LẠI, GIẢM GIÁ Từ ngày :Đến ngày : Số Ngày Trả lại Tên khách hàng Số tiền Tổng cộng 2