TAILIEUCHUNG - Quyết định số 0385/1998/QĐ-BTM

Quyết định số 0385/1998/QĐ-BTM về việc ban hành quy chế giải quyết công việc của Bộ TM với các tổ chức và cá nhân trong việc cấp phép XK, NK hàng hoá; đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp VN ở nước ngoài; đặt văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế nước ngoài tại VN do Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI Số 0385 1998 QĐ-BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 3 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0385 1998 QĐ-BTM NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 1998 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA BỘ THƯƠNG mại Với các tổ chức và cá nhân trong việc cấp phép XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ ĐẶT VĂNPHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá Căn cứ yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động thương mại Căn cứ Nghị định số 95 CP ngày 4-12-1993 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế giải quyết công việc của Bộ Thương mại với các tổ chức và cá nhân trong việc cấp phép xuất nhập khẩu hàng hoá đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài đặt văn phòng đại diện các tổ chức kinh tế nhân dân tại Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và sẽ sửa đổi bổ sung khi có các quy định mới về quản lý nhà nước đối với việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu hàng hoá đặt Văn phòng dại diện của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài đặt Văn phòng đại diện các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam. Điều 3. Các Vụ chức năng Văn phòng Bộ cơ quan liên quan của Bộ Thương mại và các doanh nghiệp liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trương Đình Tuyển Đã ký QUY CHẾ GIẢI quyết công việc Của bộ thương mại trong việc cấp phát XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ ĐẶT VĂN PHÔNG ĐẠI DIỆN của các DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Ở nước ngoài đặt văn phông đại diện tổ chức kinh tế Nước ngoài tại việt nam Ban hành theo Quyết định số 0385 1998 QĐ- Bộ Thương mại ngày 28 3 1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại Chương 1 PHẠM VI ÁP DỤNG Điều 1. Quy chế này quy định thủ tục và thời gian cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu giấy phép xuất khẩu giấy phép nhập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN