TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Ứng dụng thuyết 2 yếu tố của Herzberg nghiên cứu động cơ làm việc của nhân viên Công ty điện lực Long Biên

Đề tài nghiên cứu tổng hợp về cơ sở lý luận và thực tiễn về động cơ (động lực) làm việc của người lao động và thuyết hai yếu tố của Herzberg Ứng dụng thuyết 2 yếu tố của Herzberg phân tích và đánh giá thực trạng động cơ làm việc của nhân viên Công ty Điện lực Long Biên trong giai đoạn 2008-2012; đề xuất các giải pháp nâng cao động cơ làm việc cho người lao động, nhằm mục đích tăng năng suất lao động để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- BÙI XUÂN CƯỜNG ỨNG DỤNG THUYẾT 2 YẾU TỐ CỦA HERZBERG NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- BÙI XUÂN CƯỜNG ỨNG DỤNG THUYẾT 2 YẾU TỐ CỦA HERZBERG NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN TS. LÊ HIẾU HỌC Hà Nội – Năm 2013 Luận văn cao học: Quản trị Kinh doanh MỤC LỤC MỤC LỜI CAM ĐOAN .4 PHẦN MỞ CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG .8 Khái niệm về động cơ làm việc của người lao động .8 . Đặc điểm của động cơ làm việc11 . Lợi ích của động cơ lao động .12 . Đối với người lao động 12 . Đối với doanh nghiệp .13 . Đối với xã . Sự cần thiết phải tạo động cơ làm việc trong các doanh nghiệp nói Một số học thuyết về nhu cầu và

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.