TAILIEUCHUNG - Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Bài viết Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp trình bày cơ sở hạ tầng mang tính chất của loại hàng hóa công dịch vụ công, rất thiết yếu cho sự phát triền các ngành kinh tê và đời sống xã hội. Nhưng việc phát triển những hàng hóa, dịch vụ công này cần rất nhiều vốn đầu tư, khó có khả năng thu hồi vốn hoặc mức độ thu hồi vốn thấp, rủi ro cao,. . | ĐẨU 1V PHÁT TRIỂN cơ sò HẠ TẨHG ử VIỆT NAM. NGHIÊN CÚU TRAO ĐỔI VEMR ĐẦU Tư PHÁT TRIỂN Cơ sở HẠ TẦNG ỡ VIỆT NAM THựC TRẠNG VÀ GIÂI PHÁP 0 rf Trần Bửu Long Tóm tắt Cơ sở hạ tầng mang tỉnh chất của ỉoại hàng hóa công dịch vụ công rất thiết yếu cho sự phát triển các ngành kinh tể và đời sổng xã hội. Nhưng việc phát triển những hàng hóa dịch vụ công này cần rẩt nhiều von đầu tư khỏ có khả năng thu hồi vốn hoặc mức độ thu hồi vốn thấp rủi ro cao. Vai trồ sổ ỉ của nhà nước trong quả trình phát triển ỉà bảo đàm hàng hóa công dịch vụ công cơ sở hạ tầng. Đổi với hoạt động đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng CSHT nhà nước có vai trò là Nhà quản lý Nhà đầu tư đầu tư công Nhà cung ứng dịch vụ công và là Người kiểm soát. Đầu tư vào CSHT có tác động rất lởn đển sự phát triển kinh tể - xã hội tạo sự thay đổi tăng trưởng và chuyển dịch cơ cẩu kinh tế làm giâm chi phỉ cho hầu hết các ngành công nghỉệp và thương mại. Từ khóa Cơ sờ hạ tầng Đầu tư phát triển CSHT Vai trò củạ nhà nước. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 thông qua Đại hội XI củạ Đảng đã xác định Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tâng đô thị lớn là một trong ba khâu đột phá chiến lược để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Sau 5 năm 2011-2015 thực hiện khâu đột phá chiến lược này bên cạnh những thành tựu đạt được đã và đang có những hạn chế yếu kém cả ưong hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư phát triển CSHT như thể chế quản lý chậm hoàn thiện hiệu quả đầu tư thấp cơ cấu đầu tư chưa hợp lý và chậm chuyên dịch đầu tư công chưa phát huy tôt vai trò định hướng để thu hút nguồn vốn tư nhân vào phát triển CSHT. Tình hình thực tiễn đỏ đang đòi hỏi phải đánh giá khách quan thực ưạng có tư duy mới và phân định rõ hơn vai trò cùa nhà nước đổi với đầu tư phát triển CSHT để đề xuất giải pháp đúng đắn cho giai đoạn tới. 1. Khái quát về cơ sỡ hạ tầng và vai trò của nhà nước đối với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng thuật ngữ tiếng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.