TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí

Trên cơ sở lý luận về nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực và yếu tố thu hút duy trì nguồn nhân lực, luận văn tập trung phân tích và nêu bật được: thực trạng nguồn nhân lực của Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí. Nghiên cứu phân tích tìm ra nguyên nhân của tình trạng chất lượng nguồn nhân lực Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí chưa hoàn toàn cao, chế độ đãi ngộ nhân viên hiện tại của Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí, sức hấp dẫn hay kém hấp dẫn của Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí đối với nhân viên. | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- PHAN VĂN NHÃ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM CẢNH HUY Hà Nội – Năm 2014 Phan Văn Nhã CH QTKD 2011 - 2013 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí” là công trình do tôi nghiên cứu và thực hiện. Các đoạn trích dẫn và số liệu sử dụng trong luận văn đều được dẫn nguồn và có độ chính xác cao nhất trong phạm vi hiểu biết của tôi. Luận văn này và các giải pháp đề xuất là dựa trên sự hiểu biết của tôi về Công ty và dựa trên kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí; không nhất thiết phản ánh quan điểm của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bản luận văn này chưa từng được xuất bản và vì vậy cũng chưa được nộp cho một hội đồng nào khác cũng như chưa chuyển cho một bên nào khác có quan tâm đối với nội dung luận văn này. Tác giả Phan Văn Nhã Phan Văn Nhã CH QTKD 2011 - 2013 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình được tham gia học tập và nghiên cứu để hoàn thành khóa đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, bản thân tôi đã lĩnh hội được những kiến thức về kinh tế, quản lý, xã hội, các kỹ năng trong công việc và cuộc sống từ các thầy cô giáo là giảng viên của Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trước hết tôi xin trân trọng cám ơn các thầy cô giáo Viện Kinh tế và Quản lý Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã trang bị cho tôi những kiến thức quý báu, kỹ năng nghiên cứu để áp dụng trong quá trình làm luận văn và trong thực tế công tác quản lý tại đơn vị. Đặc biệt, tôi xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Phạm Cảnh Huy, người thầy đã trực tiếp chỉ bảo, tận tình hướng dẫn

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.