TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu đặc điểm quặng sắt limonit nguồn gốc phong hóa thấm đọng khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An và định hướng thăm dò khai thác

Bài viết này giới thiệu đặc điểm chất lượng quặng sắt limonit nguồn gốc phong hóa thấm đọng trên địa bàn Tây Nghệ An làm cơ sở cho công tác thăm dò chi tiết, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TRƯỜNG ðH KHOA HỌC HUẾ TẬP 1, SỐ 1 (2014) NGHIÊN CỨU ðẶC ðIỂM QUẶNG SẮT LIMONIT NGUỒN GỐC PHONG HÓA THẤM ðỌNG KHU VỰC PHÍA TÂY TỈNH NGHỆ AN VÀ ðỊNH HƯỚNG THĂM DÒ KHAI THÁC Nguyễn Thị Lệ Huyền Khoa ðịa lý – ðịa chất, Trường ðại học Khoa học Huế Email: TÓM TẮT Tây Nghệ An là một trong những khu vực của Nghệ An nói riêng và trong cả nước nói chung có tiềm năng về quặng sắt limonit nguồn gốc phong hóa thấm ñọng. Phần lớn các ñiểm quặng sắt ở ñây thuộc kiểu nguồn gốc này, gồm các ñiểm quặng như Tà Sỏi, Bản Khứm, Bản Can (Quỳ Châu), Bản Quèn, Tống Phái, Bản Xạt, ðồng Cạn, Bản Ban (Quỳ Hợp), Bản Khôi (Tương Dương), Thạch Ngàn (Con Cuông). Kết quả nghiên cứu ñã xác ñịnh ñược thành phần khoáng vật quặng gồm limonit, hydroxit sắt ít pyroluzit, pxilomilan, hornblend, actinolit, tremolit, thạch anh và chlorit. Thành phần hoá học: Hàm lượng Fe2O3 thay ñổi từ 33,4 - 81,91% về khối lượng, (Thành phần Fe thay ñổi từ 22,38- 57,34%), SiO2 từ 1,30-52,20%, Al2O3 từ 0,10-24,17% và P từ 0,238-2,163%. Từ khóa: phong hóa, limonit, Tây Nghệ An. 1. MỞ ðẦU Tài nguyên khoáng sản là một trong những nguồn lực có vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Những hiểu biết ñầy ñủ, toàn diện và chính xác về từng loại tài nguyên khoáng sản của vùng cho phép lựa chọn, quyết ñịnh ñúng ñắn về việc ñầu tư các dự án thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản phục vụ nhu cầu sử dụng của các ngành sản xuất công nghiệp của ñịa phương, trong ñó phải kể ñến là quặng sắt. Ở khu vực Nghệ An nói chung, phía Tây Nghệ An nói riêng loại hình khoáng sản này rất phong phú và ña dạng. Nghiên cứu sắt không chỉ ñáp ứng cho nhu cầu sản xuất sắt thép mà còn có ý nghĩa trong công nghiệp sản xuất xi măng dưới dạng phụ gia ñiều chỉnh. Trên cơ sở tổng hợp các kết quả nghiên cứu từ các nguồn tài liệu, kết hợp với các kết quả nghiên cứu của ñề tài, bài báo giới thiệu ñặc ñiểm chất lượng quặng sắt limonit nguồn gốc phong hóa thấm ñọng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.