TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại Cục hải quan thành phố Hà Nội theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Đề tài nghiên cứu tổng hợp cơ sở lý luận về đào tạo, huấn luyện và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; nghiên cứu, phân tích quá trình đào tạo và huấn luyện cán bộ tại Cục Hải quan TP Hà Nội; đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- NGUYỄN THỊ HOA HOàN THIệN CÔNG TáC ĐàO TạO CáN Bộ CÔNG CHứC TạI CụC HảI QUAN THàNH PHố Hà NộI THEO Hệ THốNG QUảN Lý CHấT LƯợNG ISO 9001:2008 Chuyờn ngành: Quản trị Kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC THỊ ANH VÂN HÀ NỘI – 2012 MỤC LỤC LỜI NểI ĐẦU . 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ CễNG CHỨCVÀ HỆ THỐNG QUẢN Lí CHẤT LƯỢNG THEO TIấU CHUẨN ISO 9001:2008 4 . CÁN BỘ, CễNG CHỨC VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ CễNG CHỨC . 4 . Cỏn bộ, cụng chức và yờu cầu. 4 . Khỏi niệm cỏn bộ, cụng chức Nhà nước . 4 . Phõn loại cỏn bộ, cụng chức Nhà nước. 4 . Yờu cầu đối với cỏn bộ cụng chức Nhà nước 6 . Đào tạo cỏn bộ, cụng chức Nhà nước . 6 . Khỏi niệm đào tạo cỏn bộ, cụng chức Nhà nước. 6 . Mục tiờu đào tạo cỏn bộ, cụng chức Nhà nước . 7 . Mục đớch, vai trũ và ý nghĩa của cụng tỏc đào tạo. 7 . Mục đớch của cụng tỏc đào tạo . 7 . Vai trũ của cụng tỏc đào tạo . 8 . Nội dung hoạt động đào tạo cỏn bộ, cụng chức Nhà nước . 9 . Đào tạo nghiệp vụ chuyờn mụn . 9 . Đào tạo lý luận chớnh trị. 9 . Đào tạo về ngoại ngữ, tin học: 10 . Hỡnh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.