TAILIEUCHUNG - Yếu tố phân mảnh qua hình tượng người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong nghệ sĩ hình thể của Don Delillo

Trong tiểu thuyết Nghệ sĩ hình thể của Don DeLillo, chính sự cực hạn trong cốt truyện và thủ pháp mờ hóa nhân vật đã tạo điều kiện để tác giả xây dựng hình người kể chuyện, điểm nhìn trần thuật theo hướng phân mảnh. Yếu tố phân mảnh qua hình tượng người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong Nghệ sĩ hình thể của Don DeLillo qua sự ráp nối của chủ thể trần thuật, và kỹ thuật “luân chuyển điểm nhìn trần thuật”. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TRƯỜNG ðH KHOA HỌC HUẾ TẬP 1, SỐ 2 (2014) YẾU TỐ PHÂN MẢNH QUA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI KỂ CHUYỆN VÀ ðIỂM NHÌN TRẦN THUẬT TRONG NGHỆ SĨ HÌNH THỂ CỦA DON DELILLO Nguyễn Hoàng Tuệ Anh Khoa Ngữ văn, Trường ðại học Khoa học Huế Email: tueanh17@ TÓM TẮT Yếu tố phân mảnh hay còn gọi là cắt mảnh (fragementaire) là một trong những ñặc trưng nổi bật của trần thuật hậu hiện ñại. Trong tiểu thuyết Nghệ sĩ hình thể của Don DeLillo, chính sự cực hạn trong cốt truyện và thủ pháp mờ hóa nhân vật ñã tạo ñiều kiện ñể tác giả xây dựng hình người kể chuyện, ñiểm nhìn trần thuật theo hướng phân mảnh. Yếu tố phân mảnh qua hình tượng người kể chuyện và ñiểm nhìn trần thuật trong Nghệ sĩ hình thể của Don DeLillo qua sự ráp nối của chủ thể trần thuật, và kỹ thuật “luân chuyển ñiểm nhìn trần thuật”. Từ kết cấu phân mảnh này, DeLillo ñã tạo nên cách kể chuyện ñầy mới lạ và hấp dẫn, cái nhìn ña diện, phức tạp, khúc mắc và ñầy khiêu khích, thôi thúc người ñọc khám phá thông ñiệp mà tác giả gửi gắm trong tác phẩm. Từ khóa: Phân mảnh, ñiểm nhìn trần thuật, người kể chuyện, Nghệ sĩ hình thể, Don DeLillo Một truyện kể sẽ không thể nào tồn tại nếu thiếu vắng hình tượng người kể chuyện và ñiểm nhìn trần thuật. Bởi vì, người kể chuyện và ñiểm nhìn trần thuật là những phạm trù trung tâm của cấu trúc trần thuật, và vai trò của nó ñối với cấu trúc văn bản là rất lớn. Người kể chuyện chính là người trần thuật lại câu chuyện, thường có hai ngôi là ngôi thứ nhất (thường là một nhân vật) và ngôi thứ ba (có tính toàn tri). Trong khi ñó, ñiểm nhìn trần thuật là phương thức phát ngôn, trình bày, miêu tả phù hợp với cách nhìn, cách cảm thụ thế giới của một nhân vật, chủ thể nhất ñịnh. Cùng với hình tượng người kể chuyện, ñiểm nhìn trần thuật cũng là một phạm trù có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nghiên cứu cấu trúc trần thuật. Và ta có thể dễ dàng nhận thấy giữa hai phạm trù này có mối quan hệ mật thiết với nhau: Người kể chuyện và ñiểm nhìn trần thuật ña phần có sự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.