TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra môn Toán học kỳ II lớp 7 (Đề số 2) tttt

đề kiểm tra môn Toán học kỳ II lớp 7 (Đề số 2) sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. | ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KỲ II LỚP 7 Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Nhận biết Thông hiểu TN TN TL TL Vận dụng TN 1 1 1 1 (0,25) (0,25) (0,25) 2 Thống kê 3 Biểu thức đại số (0,5) Quan hệ giữa các yếu tố 2 trong tam giác 1 (0,75) 3 (0,5) 1 (0,25) 10 (1,25) (1,75) 9 (1,5) 1 (0,75) (1,5) 5 Tổng 1 (0,5) 2 4 (1) 2 (1) Tổng TL (4,25) 9 (1) 7 (4,25) 4 22 (4,5) (10) Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi, chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là số điểm cho các câu ở ô đó B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trừ các câu 6, 7 và 12. Câu 1. Số con của 15 hộ gia đình trong một tổ dân cư được liệt kê ở bảng sau: Bảng 1 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Số con 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 4 1 2 4 3 N=33 Dấu hiệu điều tra là: A. Số gia đình trong tổ dân cư C. Số người trong mỗi gia đình Câu 2. Mốt của dấu hiệu điều tra ở câu 1 là: A. 2 B. 15 C. 4 1 B. Số con trong mỗi gia đình D. Tổng số con của 15 gia đình. D. 8. Câu 3. Số trung bình cộng của dấu hiệu điều tra trong bảng 1 là: A. 2 B. 2,1 C. 2,2 D. 2,5. Câu 4. Hãy điền chữ Đ (hoặc S) vào ô tương ứng nếu các câu sau là đúng (hoặc sai): a) Số lớn nhất trong tất cả các hệ số của một đa thức là bậc của đa thức đó b) Số 0 không phải là đa thức Câu 5. Nhóm đơn thức nào dưới đây là nhóm các đơn thức đồng dạng? A. - 3; B. 8x3y2z; - 2x2y3z; - 0,4x3y2z 3 3 ; - 6x; 1 x 4 4 C. - 0,5x2; - 2 2x ; − x2 3 D. 2x2y2; 2(xy)2; 2x2y. Câu 6. Điền đa thức thích hợp vào chỗ (.) trong đẳng thức sau: 11x2y – ( .) = 15x2y + 1 Câu 7. Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được khẳng định đúng. A B 2 1) không có nghiệm 2 2) có một nghiệm a) Đa thức 2x + 1 b) Đa thức 2x - 2 3) có hai nghiệm Câu 8. Giá trị x = - 1 là nghiệm của đa thức 2 A. f(x) = 8x - 2x2 C. f(x) = 1 x + x2 2 B. f(x) = x2 - 2x D. f(x) = x2 - 1 x. 2 Câu 9. Cho tam giác vuông ABC, điểm M nằm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.