TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - VẼ THEO ĐỀ TÀI EM THÍCH

HS vận dụng những kiến thức đã học về cách sử dụng chơng trình vẽ Paint để vẽ một bức tranh theo đề tài em thích. -Rèn kĩ năng rê, kích chuột cho HS. -GD tính kiên trì, sự sáng tạo cho HS. | VÊ THEO DE TÀI EM TfflCH I- Mue dfch yêu câu -HS vân dung nhùng kiên thûc dâ hoc vê cach sû dung chong trinh vê Paint dê vê mot bûc tranh theo dê tài em thich. -Rèn kî nàng rê kich chuot cho HS. -GD tinh kiên tri su sang tao cho HS. II- Chuân bi Phong may III- Lên lop 1- Kiêm tra bài cû 4 phùt Chong trinh vê Paint co thê hô tro giup em vê nhùng hinh gi . 2- Bài moi 30 phùt a-Gioi thiêu bài b-Noi dung bài Phong phap TG Noi dung -Goi HS nhàc lai chong trinh vê Paint co thê hô tro giup em vê nhùng hinh gi -GV hong dân HS xac dinh noi dung cùa bûc -Co thê vê doc cac hinh Dong thàng dong cong hinh chù nhât hinh vuông hinh tron hinh elip. -Vê vê dê tài gi. -Em chuân bi sû dung nhùng kiên thûc tranh -GV có thể gợi ý HS dựa vào những hình mẫu cho sẵn để sắp xếp ghép các hình đã cho thành bức tranh hoàn chỉnh. -Cho HS thực hành vẽ tranh. -GV quan sát giúp đỡ HS yếu vẽ nào đã học trong chơng trình vẽ Paint. -Thể hiện ý tởng của mình trên bài vẽ. -Kích đúp vào My documents Bai mau -ấn Ctrl phím A. -Chọn Copy. -Mở Paint. -Chọn Paste. -Di chuyển sắp xếp ghép các hình để tạo thành bức tranh theo ý thích. 3-Củng cố - dặn dò 2 phút -GVtổng kết bài nhận xét giờ học. -Hớng dẫn HS về thực hành. VẼ THEO ĐỀ TÀI EM THÍCH Tiết 2 I- Mục đích yêu cầu -HS vận dụng những kiến thức đã học về cách sử dụng chơng trình vẽ Paint để vẽ một bức tranh theo đề tài em thích. -Rèn kĩ năng rê kích chuột cho HS. -GD tính kiên trì sự sáng tạo cho HS. II- Chuẩn bị Phòng máy III- Lên lớp 1- Kiểm tra bài cũ 4 phút Chơng trình vẽ Paint có thể hỗ trợ giúp em vẽ những hình gì . 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung -Gọi HS nhắc lại ch-ơng trình vẽ Paint có thể hỗ trợ giúp em vẽ những -Có thể vẽ đợc các hình Đờng thẳng đ-ờng cong hình chữ nhật hình vuông hình tròn hình .