TAILIEUCHUNG - Đề và đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 năm học 2015-2016

Đề và đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 năm học 2015-2016 gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và 10 bài tập tự luận có kèm theo đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức của mình. . | Gia Sư Tài Năng Việt Đề và đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 năm học 2015 – 2016 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: TOÁN LỚP 6 (Thời gian làm bài 90′) PHẦN I. TRẮC NGHIỆM : Chọn và chép đầy đủ đáp án đúng nhất vào bài làm cho các câu hỏi sau:(3 điểm) Câu 1: Nế u thì x bằng: A. 3 B. -3 C. -7 D. 7 Câu 2: Giá trị của tích với m = 2; n = -3 là A. -18 B. 18 C. 36 D. -36 Câu 3: Cho biết : Số x, y thích hợp là: A. x = – 20; y = – 4 C. x = 20; y = 4 B. x = – 20; y = 4 D. x = 20; y = – 4 Câu 4: Tìm số nguyên x để x/3 = 27/x A. x = 9 C. x = 9 hoặc x = -9 B. x = -9 D. x = 9 và x = -9 Câu 5: Kết quả của phép nhân -1/4 . 1/2 là: Câu 6: Kết quả của phép tính: A. 10 B. 0 Câu 7: Gọi A là tổng các số đối của các số 2/3; -1/4 ; -1/6 . Khi đó có giá trị là: Câu 8: Tính 5/6 của 30 là A . 36 B. 18 D. – 25 C. 25 Câu 9: Tìm một số biế t 3/7 của nó bằng 5/2. Số đó là: Câu 10: Kế t luâ ̣n nào sau đây là đúng ? A. Hai góc kề nhau thì có tổ ng số đo bằ ng 1800 B. Hai góc phu ̣ nhau thì có tổ ng số đo bằ ng 1800 C. Hai góc bù nhau thì có tổ ng số đo bằ ng 1800 D. Hai góc bù nhau thì có tổ ng số đo bằ ng 900 Câu 11: Cho hai góc A, B bù nhau và ∠A – ∠B = 200. Số đo của góc A bằ ng: A. 100º C. 55º Câu 12: Cho (I; R) điểm M nằm trên đường tròn (I; R) khi nào? A. MI R C. MI = R PHẦN II. TỰ LUẬN (7 Điểm) Bài 1 ( đ): Tìm số nguyên x, biết: D. MI ≤ R a) (0,5 đ) b) (0,75đ) 2x – 35 = 3² . 5 2.│x+1│ – 3 = 5 Bài 2: (0,5 đ) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí (nếu có thể) Bài 3: (0,75 đ) Trong các phân số sau đây. Tìm phân số không bằng các phân số còn lại Bài 4: (0,5 đ) Tìm số nguyên n để phân số sau có giá trị nguyên: n + 5/ n + 2 Bài 5: (0,5 đ) Bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc10 km/h hết 3/10giờ. Khi về, bạn An đạp xe với vận tốc 12 km/h. Tính thời gian An đi từ trường về nhà. Bài 6: (1đ) Mô ̣t lớp có 45 học sinh gồm 3 loại học lực: Giỏi, Khá, Trung bình. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.